Wniosek w przedmiocie ustalenia odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie kwoty głównej odszkodowania
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Iwona Bogucka po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Gminy Miejskiej Legionowo o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi kasacyjnej Gminy Miejskiej Legionowo od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 września 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 1497/15 w sprawie ze skargi Gminy Miejskiej Legionowo na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] lutego 2015 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie kwoty głównej odszkodowania postanawia: oddalić wniosek.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 30 września 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 1497/15, oddalił skargę Gminy Miejskiej Legionowo na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] lutego 2015 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie kwoty głównej odszkodowania.

Od powyższego wyroku Gmina Miejska Legionowo wniosła skargę kasacyjną kwestionując prawidłowość wyliczenia kwoty odszkodowania.

Pismem datowanym na dzień 9 grudnia 2015 r. skarżąca kasacyjnie Gmina Miejska Legionowo złożyła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

W uzasadnieniu wniosku podniesiono, że konieczność zapłaty przez Prezydenta Miasta Legionowo odsetek ustawowych w wysokości 13.116,82 zł wiąże się z utratą środków finansowych przeznaczonych na inne cele, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do ich niezrealizowania. Wskazano, że interes publiczny przemawia za wstrzymaniem wykonania decyzji, zaś interes prywatny właścicieli na tym nie ucierpi, gdyż spór w niniejszej sprawie toczy się jedynie o wysokość zasądzonego odszkodowania, a nie o uprawnienie do jego otrzymania. Zaznaczono, że właściciele nie poniosą z tego tytułu straty, gdyż po zakończeniu postępowania zostanie im wypłacone odszkodowanie w prawidłowej wysokości.

Podkreślono, że wypłata odszkodowania może spowodować trudne do odwrócenia skutki, np. trwałe rozdysponowanie kwotą odszkodowania i niemożność uzyskania zwrotu uiszczonej kwoty.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 20012 r., poz. 270 zew zm. - dalej "p.p.s.a.), sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Naczelny Sąd Administracyjny może wstrzymać na wniosek strony wykonanie aktu lub czynności na podstawie art. 61 § 3 w zw. z art. 193 p.p.s.a. w przypadku, gdy skarga kasacyjna została wniesiona - tak jak w sprawie niniejszej - od wyroku oddalającego skargę (patrz uchwala Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 kwietnia 2007 r., sygn. akt I GPS 1/07, ONSA i WSA z 2007 r., Nr 4, poz 77).

W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że przez znaczną szkodę lub trudne do odwrócenia skutki rozumie się taką szkodę, która nie będzie mogła zostać wynagrodzona przez późniejszy zwrot świadczenia lub nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do pierwotnego stanu.

Z konstrukcji art. 61 § 3 p.p.s.a. wynika, iż to na stronie spoczywa obowiązek wykazania we wniosku przesłanek zawartych w powołanym przepisie, tj. przedstawienia konkretnych zdarzeń, które mogłyby uprawdopodobnić, że wykonanie zaskarżonej decyzji faktycznie spowoduje znaczną szkodę lub powstanie trudnych do odwrócenia skutków, przy czym sąd rozpoznając wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji nie dokonuje oceny zasadności samej skargi.

W niniejszej sprawie Gmina Miejska Legionowo na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] lutego 2015 r. została zobligowana do zapłaty odsetek za opóźnienie w zapłacie odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną w wysokości 13.116,82 zł.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w złożonym wniosku o wstrzymanie wykonania powyższej decyzji skarżąca Gmina - wbrew ciążącemu na wnioskodawcy obowiązkowi - nie wykazała, że uiszczenie kwoty odsetek w odniesieniu do budżetu Miasta skutkować będzie wyrządzeniem znacznej szkody. Wskazać ponadto należy, że w niniejszej sprawie chodzi o świadczenie pieniężne, które z natury rzeczy jest odwracalne. W razie zatem uwzględnienia skargi, środki wypłacone na podstawie ostatecznej decyzji będą mogły zostać zwrócone Miastu.

Mając powyższe na względzie Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 61 § 3 w zw. z art. 193 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji

Strona 1/1