Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenia odszkodowania
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Mariola Kowalska po rozpoznaniu w dniu 29 września 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy sprostowania z urzędu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 września 2021 r. sygn. akt I OSK 4261/18 w sprawie ze skargi kasacyjnej Prezydenta Miasta [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2018 r., sygn. akt IV SA/Wa 2778/17 w sprawie ze skarg M.A., D.A. i Prezydenta Miasta [...] na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia [...] sierpnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania postanawia: sprostować z urzędu niedokładność w tenorze wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 września 2021 r. sygn. akt I OSK 4261/18 w ten sposób, że w wierszu trzecim od dołu po słowach: "solidarnie" wpisać: "na rzecz Prezydenta Miasta [...]".

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm., dalej "P.p.s.a."), Sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

W rozpoznawanej sprawie zaszła konieczność sprostowania niedokładności w komparycji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 września 2021 r. sygn. akt I OSK 4261/18 polegającej na niesprecyzowaniu na czyją rzecz zasądzono zwrot kosztów postępowania kasacyjnego.

Zgodnie z art. 203 pkt 2 P.p.s.a. stronie, która wniosła skargę kasacyjną, należy się zwrot poniesionych przez nią niezbędnych kosztów postępowania kasacyjnego od skarżącego, jeżeli w wyniku uwzględnienia skargi kasacyjnej został uchylony wyrok sądu pierwszej instancji uwzględniający skargę. W sprawie niniejszej, z uwagi na uwzględnienie skargi kasacyjnej wniesionej przez Prezydenta Miasta [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 13 marca 2018 r., sygn. akt IV SA/Wa 2778/18 w przedmiocie ustalenia odszkodowania, zwrot poniesionych kosztów należało zasądzić od M.A. i D.A. na rzecz Prezydenta Miasta [...].

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 156 § 1 i § 2 w zw. z art. 193 P.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Strona 1/1