Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przyznania prawa użytkowania wieczystego do gruntu
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Runge - Lissowska po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej J.L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 września 2011 r., sygn. akt I SA/Wa 1200/11 w sprawie ze skargi M.S., A.P., J.L. i P.L. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] czerwca 2009 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przyznania prawa użytkowania wieczystego do gruntu postanawia zawiesić postępowanie sądowe w niniejszej sprawie

Inne orzeczenia o symbolu:
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
Inne orzeczenia z hasłem:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie

Pismem z dnia 27 maja 2013 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego nadesłany został odpis aktu zgonu A.P., zmarłego w dniu 29 marca 2013 r. Jednocześnie w piśmie tym zawarto informację, iż w dniu 17 kwietnia 2013 r. złożono wniosek w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Art. 124 § 1 pkt 1. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) stanowi, iż Sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego. W przedmiotowej sprawie, jak wynika z przedłożonej kopii odpisu skróconego aktu zgonu, jeden z uczestników postępowania - A.P. - zmarł. Koniecznym zatem stało się zawieszenie niniejszego postępowania do czasu ustalenia następców prawnych strony.

Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł jak w sentencji, na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
Inne orzeczenia z hasłem:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury