Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi H. W. w przedmiocie wymierzenia Ministrowi Infrastruktury grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1844/04
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Łukaszewska- Macioch Sędziowie Sędzia del. WSA Arkadiusz Despot- Mładanowicz (spr.) Sędzia NSA Małgorzata Stahl Protokolant Magdalena Błaszczyk po rozpoznaniu w dniu 14 października 2009r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Ministra Infrastruktury od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2008 r. sygn. akt I SA/Wa 1220/08 w sprawie ze skargi H. W. w przedmiocie wymierzenia Ministrowi Infrastruktury grzywny w związku z niewykonaniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 marca 2006 r., sygn. akt I SA/Wa 1844/04 postanawia: 1. uchylić zaskarżony wyrok i odrzucić skargę; 2. odstąpić od zasądzenia od H. W. na rzecz Ministra Infrastruktury kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie strona 1/5

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 17 grudnia 2008 r. sygn. akt I SA/Wa 1220/08 wymierzył Ministrowi Infrastruktury grzywnę w wysokości 1.000 zł w związku z niewykonaniem wyroku tego Sądu z dnia 2 marca 2006 r. sygn. akt I SA/Wa 1844/04. Jednocześnie Sąd zasądził od Ministra Infrastruktury na rzecz skarżącego H. W. kwotę 200 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Przedstawiając w uzasadnieniu stan faktyczny sprawy Sąd pierwszej instancji wskazał, że H. W. wniósł skargę na niewykonanie przez Ministra Infrastruktury wyroku z dnia 2 marca 2006 r. i wymierzenie temu organowi grzywny. W ocenie skarżącego organ nie wywiązał się z nałożonego na niego obowiązku i niezgodnie z obowiązującymi przepisami prowadził postępowanie przewlekle. Podkreślił, że postępowanie w sprawie zwrotu nieruchomości toczy się od 1999 r., a postępowanie o unieważnienie decyzji od 2002 r.

W odpowiedzi na skargę Minister Infrastruktury wniósł o jej oddalenie i stwierdził m.in., że zawiadomieniem z [...] sierpnia 2007 r. Minister Budownictwa poinformował strony o prowadzeniu postępowania z wniosku H. W. o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Poznańskiego z [...] września 1977 r. oraz utrzymanej nią w mocy decyzji Prezydenta Miasta Poznania z [...] sierpnia 1977 r.

Pismem z [...] grudnia 2007 r. Minister Infrastruktury powiadomił strony, że ze względu na konieczność ustalenia aktualnego stanu prawnego nieruchomości, a tym samym prawidłowego ustalenia wszystkich stron postępowania przewidywany termin rozpatrzenia wniosku nastąpi do [...] kwietnia 2008 r.

Pismem z [...] grudnia 2007 r. Ministerstwo Infrastruktury ponownie wystąpiło do Urzędu Miasta Poznania o udzielenie informacji o aktualnym stanie prawnym nieruchomości.

Od momentu doręczenia prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 marca 2006 r. organ nadzoru czynił starania w celu zebrania pełnego materiału dowodowego i ustalenia wszystkich stron postępowania. Wymagało to występowania do innych organów. O wszystkich czynnościach informowany był skarżący i wskazywano przewidywany termin zakończenia postępowania.

Przechodząc do rozważań Sąd pierwszej instancji zauważył, że zgodnie z art. 154 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - w skrócie p.p.s.a. - w razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność lub w razie bezczynności organu po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu lub czynności strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie żądając wymierzenia organowi grzywny.

W ocenie Sądu zostały spełnione przesłanki zastosowania tego przepisu. Do dnia wniesienia skargi Minister Infrastruktury nie wydał rozstrzygnięcia w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Poznańskiego z [...] września 1977 r. oraz utrzymanej nią w mocy decyzji Prezydenta Miasta Poznania z [...] sierpnia 1977 r. o przejęciu na własność Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. [...], oznaczonej jako działki nr [...],[...] i [...] z obrębu [...] , ark. [...] oraz o ustaleniu odszkodowania za tę nieruchomość. Sąd zauważył, że w myśl art. 154 § 3 p.p.s.a., wykonanie wyroku lub załatwienie sprawy po wniesieniu skargi, o której mowa w art. 154 § 1 p.p.s.a. nie stanowi podstawy do umorzenia postępowania lub oddalenia skargi.

Strona 1/5