Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Banasiewicz po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Przedsiębiorstwa [...] Sp. z o.o. z siedzibą w C. o wstrzymanie wykonania decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] stycznia 2014 r., nr [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Wstrzymanie wykonania aktu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/2

Starosta Ciechanowski, po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa [...] Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie decyzją z dnia 2 września 2013 r., na podstawie art. 1 ust. 1 i 3, art. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r., poz. 83):

1. przekształcił prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 63/1 o pow. 1,5328 ha położonej na terenie obrębu 50 - S., m. Ciechanów, ujawnione w księdze wieczystej [...] w prawo własności na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego - Przedsiębiorstwa [...] Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie;

2. ustalił wysokość opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 309.074,00 zł

Organ wskazał, że na wniosek nabywcy opłata z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności zostanie zapłacona w następujący sposób: I rata w kwocie 30.907,40 zł winna zostać zapłacona najpóźniej w ciągu 14 dni od daty w której decyzja stanie się ostateczna na wskazany w decyzji numer konta bankowego, pozostała kwota, tj. 278.166,60 zł zostanie rozłożona na 9 równych rat po 30.907,40 zł płatnych corocznie począwszy od roku 2014 do dnia 31 sierpnia każdego roku bez wezwania, wraz z odsetkami.

Wskazano, że w celu zabezpieczenia niezapłaconej części ceny sprzedaży na nieruchomości zostanie ustanowiona hipoteka.

Wojewoda Mazowiecki decyzją z dnia [...] stycznia 2014 r., nr 5/2014 utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.

Na powyższą decyzję Przedsiębiorstwo [...] Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie złożyło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sąd ten wyrokiem z dnia 29 października 2014 r., sygn. akt I SA/Wa 455/14, oddalił skargę Przedsiębiorstwa [...] Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] stycznia 2014 r., nr [...], w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 - "dalej p.p.s.a.").

Od powyższego wyroku w dniu 31 grudnia 2014 r. Przedsiębiorstwo [...] Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie, reprezentowane przez radcę prawnego, wniosło skargę kasacyjną. Natomiast w dniu 13 lipca 2015 r. skarżący - na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a. - złożył w Naczelnym Sądzie Administracyjnym wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] stycznia 2014 r., nr [...] - w części ustalającej wysokość opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ewentualnie o wstrzymanie wykonania w/w decyzji w całości.

W uzasadnieniu wniosku wskazano, że we wniosku z dnia 17 lipca 2013 r. Spółka wnosiła o rozłożenie przedmiotowej opłaty na okres 10 lat (a nie na 10 rat), co było podyktowane ograniczonymi możliwościami finansowymi Spółki.

Skarżący podał, że - jak wynika z zaskarżonej decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] stycznia 2014 r. - pierwsza z rat powinna być zapłacona do dnia 21 stycznia 2014 r., zaś druga do dnia 31 sierpnia 2014 r. Podano, że pierwsza z rat została zapłacona w dniu 28 marca 2014 r., zaś nie dokonano zapłaty drugiej raty w pełnej wysokości. W związku z tym, Starosta Ciechanowski wystawił tytuł wykonawczy na kwotę 35.853,40 zł (30.907,40 zł tytułem drugiej raty + 4.946,00 zł tytułem odsetek od dnia 1 września 2014 r. ). Wskazano, że kwota wskazana w tytule wykonawczym nie uwzględniała kwot już wpłaconych przez Spółkę na poczet drugiej raty. Podano ponadto, że pismem z dnia 2 marca 2015 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ciechanowie zawiadomił skarżącą Spółkę o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego na podstawie art. 80 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 16149). Podano, że druga z rat została częściowo pokryta ze spłat dokonywanych przez Spółkę oraz częściowo w drodze egzekucji administracyjnej poprzez zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego Spółki. Podniesiono, że konieczność poniesienia przez Spółkę dodatkowego obciążenia w postaci uiszczenia kolejnej (trzeciej) raty w pełnej wysokości wraz z odsetkami, mając na uwadze możliwości finansowe Spółki oraz charakter i wielkość prowadzonej przez nią działalności, stwarza realne niebezpieczeństwo wyrządzenia w majątku Spółki znacznej szkody oraz wystąpienia negatywnych skutków trudnych do odwrócenia. Wskazano, że w roku 2014, kiedy to dokonano spłaty pierwszej raty, Spółka odnotowała stratę w wysokości 8.920,42 zł, podczas gdy jeszcze w roku 2013 osiągnęła zysk w wysokości 22.201,96 z ł. W okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 maja 2015 r. - w którym to okresie spłacono drugą ratę oraz dokonywano wpłat na poczet trzeciej raty - Spółka odnotowała stratę w wysokości 38.246,23 zł. Podniesiono, że wskazane okoliczności, które doprowadziły Spółkę do tak niekorzystnej kondycji finansowej, zmusiły Spółkę do redukcji zatrudnienia. Zdaniem Spółki dodatkowe obciążenie finansowe, w postaci konieczności spłaty kolejnej (trzeciej) raty w 2015 r., może doprowadzić do utraty płynności finansowej, czego konsekwencją może być dalsza redukcja zatrudnienia oraz rezygnacji z zawarcia nowych umów z uwagi na brak środków niezbędnych do finansowania ich realizacji i odstąpienia od wykonywania umów już zawartych. To doprowadziłoby do konieczności ograniczenia prowadzonej działalności, co z kolei może wywołać szkodę w majątku Spółki w postaci zarówno utraconych korzyści, jak również strat. Wskazano także, że wierzytelność z tytułu w/w opłaty została zabezpieczona hipoteką przymusową na nieruchomości objętej przekształceniem. Ewentualne dochodzenie zaspokojenia wierzytelności z powyższej nieruchomości, na korzystaniu z której oparta jest w istocie cała działalność Spółki mogłoby - zdaniem skarżącej - doprowadzić do konieczności zaprzestania działalności, miałoby również negatywne skutki dla wielu jej kontrahentów.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Wstrzymanie wykonania aktu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda