Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Roman Ciąglewicz /spr./ po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej A. K., T. D., W. D. i P. D. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 lipca 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 1622/15 o odrzuceniu skargi A. K., T. D., W. D. i P. D. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie.

Uzasadnienie strona 1/2

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 23 lipca 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 1622/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę A. K. R., T. D., W. D. i P. D. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji.

Sąd wskazał, że zarządzeniem z dnia 26 maja 2015 r. wezwano pełnomocnika skarżących do uzupełnienia, w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi, braków formalnych skargi poprzez złożenie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżących przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi i nadesłanie dwóch odpisów skargi. Wezwanie powyższe zostało skutecznie doręczone pełnomocnikowi skarżących w dniu 12 czerwca 2015 r., wobec czego termin do uzupełnienia braków upłynął w dniu 19 czerwca 2015 r. Pełnomocnik wymagane odpisy skargi nadesłał dopiero w dniu 22 czerwca 2015 r. (data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego), a więc z uchybieniem ustawowego terminu. W tym dniu pełnomocnik nadesłał również pełnomocnictwa procesowe udzielone mu przez skarżących T. D., P. D. i A. K.. Nie nadesłał natomiast pełnomocnictwa do reprezentowania w sprawie skarżącego W. D..

A zatem, z uwagi na uzupełnienie braków formalnych skargi po terminie Sąd postanowił o odrzuceniu skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 P.p.s.a.

Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał również, że profesjonalny pełnomocnik skarżących nadesłał jedynie prawidłowe pełnomocnictwa procesowe do reprezentowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym skarżących T. D. i P. D.. Nie nadesłał natomiast pełnomocnictwa do reprezentowania w sprawie skarżącego W. D., zaś pełnomocnictwo udzielone przez skarżącą A. K. nie obejmuje umocowania do reprezentowania jej w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym. Zatem pełnomocnik nie uczynił zadość wezwaniu i nie uzupełnił braku formalnego skargi polegającego na złożeniu pełnomocnictw procesowych do reprezentowania skarżących W. D. i A. K. przed wojewódzkim sądem administracyjnym w niniejszym postępowaniu sądowoadministracyjnym, przez co nie wykazał, że jest podmiotem umocowanym do wniesienia skargi w ich imieniu i reprezentowania ich w niniejszej sprawie, co na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 P.p.s.a. skutkuje odrzuceniem skargi.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożyli skarżący, wnosząc o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i zarzucając naruszenie art. 58 § 1 pkt 3 P.p.s.a. poprzez odrzucenie skargi pomimo uzupełnienia jej braków formalnych w terminie.

Postanowieniem z dnia 8 września 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 1622/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił powyższe zażalenie uznając je za niedopuszczalne. Sąd stwierdził bowiem, że skarżącym od powyższego postanowienia przysługiwała skarga kasacyjna, a nie zażalenie.

Postanowieniem z dnia 8 stycznia 2016 r., sygn. akt I OZ 1769/15 Naczelny Sąd Administracyjny uchylił postanowienie Sądu pierwszej instancji z dnia 8 września 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się z Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, że wniesiony przez skarżących środek odwoławczy został oznaczony jako zażalenie, a ponadto został wniesiony w terminie przepisanym dla tego środka zaskarżenia, to jednak okoliczności te nie mogły decydować o uznaniu go za takie pismo procesowe, zwłaszcza w sytuacji, gdy sformułowano w nim zarzuty, zostało ono podpisane przez uprawniony do sporządzenia skargi kasacyjnej podmiot (zawodowego pełnomocnika), a ponadto zostało wniesione w terminie zakreślonym do wniesienia skargi kasacyjnej.

Strona 1/2