Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody P. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Roman Ciąglewicz, po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej B. J. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 6 grudnia 2006 r. sygn. akt II SA/Gd 175/06 oddalającego skargi J. O., J. K.-J. i B. J. na decyzję Wojewody P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności postanawia: odrzucić skargę kasacyjną B. J..

Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 6 grudnia 2006 r. sygn. akt II SA/Gd 175/06, oddalił skargi J. O., J. K.-J. oraz B. J. na decyzję Wojewody P. z dnia [...], nr [...], w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Pismem z dnia 11 grudnia 2006 r. J. K.-J. wniosła o sporządzenie uzasadnienia powyższego orzeczenia. Wyrok wraz z uzasadnieniem został skarżącej doręczony w dniu 28 grudnia 2006 r.

W dniu 27 stycznia 2007 r. skargę kasacyjną od wyroku z dnia 6 grudnia 2006 r., za pośrednictwem poczty, wniósł adwokat D. S., podając, że działa w imieniu i na rzecz J. K.-J. oraz B. J., załączając jedynie pełnomocnictwo do występowania w imieniu J. K.-J.. Zarządzeniem z dnia 19 marca 2007 r., doręczonym adresatowi 26 marca 2007 r., adwokat D. S. został wezwany do złożenia, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej, pełnomocnictwa do reprezentowania przed sądami administracyjnymi B. J..

Żądane pełnomocnictwo do reprezentowania B. J. przed sądami administracyjnymi pełnomocnik wysłał, za pośrednictwem poczty, w dniu 2 kwietnia 2007 r.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Stosownie natomiast do przepisu art. 177 § 1 P.p.s.a., skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Wobec powyższego skarga kasacyjna nie może być skutecznie wniesiona bez uprzedniego wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Oznacza to, że strona, która nie wystąpiła z przedmiotowym wnioskiem, nie może skutecznie wnieść skargi kasacyjnej nawet, w sytuacji, gdy orzeczenie to zostało uzasadnione na wniosek innej strony i jej skutecznie doręczone (por. uzasadnienie postanowienia NSA z dnia 1 marca 2005 r., sygn. akt II GZ 9/05, ONSA i wsa 2005/5/94).

W niniejszej sprawie B. J. nie złożył wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 6 grudnia 2006 r., w związku z czym odpis powyższego orzeczenia wraz z uzasadnieniem nie został mu doręczony. Uzasadnienie orzeczenia zostało bowiem sporządzone na wniosek J. K.-J. i jej doręczone. Wobec powyższego skarga kasacyjna B. J. jako niedopuszczalna "z innych przyczyn", w rozumieniu art. 178 P.p.s.a., podlega odrzuceniu.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 180 w związku z art. 178 P.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda