Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Ewa Dzbeńska po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku P. S.A. z siedzibą w K. o zmianę postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 kwietnia 2015 r., sygn. akt I OSK 774/15 o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi kasacyjnej Przedsiębiorstwa "L." Spółka Jawna w S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 23 grudnia 2014 r., sygn. akt II SA/Bk 789/14 oddalającego skargę Przedsiębiorstwa "L." Spółka Jawna w S. na decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia [...] czerwca 2014 r., nr [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości postanawia: zmienić postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 kwietnia 2015 r., sygn. akt I OSK 774/15 i odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Inne orzeczenia o symbolu:
6181 Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę
Inne orzeczenia z hasłem:
Wstrzymanie wykonania aktu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/3

Postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2015 r., sygn. akt I OSK 774/15 Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu wniosku Przedsiębiorstwa "L." Spółka Jawna w S., wstrzymał wykonanie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia [...] czerwca 2014 r., nr [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

W uzasadnieniu postanowienia Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że w sprawie wystąpiły przesłanki uzasadniające uwzględnienie wniosku. Przedstawione przez skarżące Przedsiębiorstwo okoliczności stanowią uprawdopodobnienie twierdzenia, że wykonanie decyzji przed rozpoznaniem skargi kasacyjnej spowodować może niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub powstania trudnych do odwrócenia skutków. Projektowana linia elektroenergetyczna ma bowiem przebiegać przez nieruchomość, na której znajdują się hale produkcyjne skarżącego Przedsiębiorstwa, w których to halach i na położonych przy nich placach w systemie 3 - zmianowym pracuje 100 pracowników.

Ponadto wskazano, że w aktach administracyjnych sprawy znajdują się decyzje wydane w trybie art. 124 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.), dalej powoływanej jako "u.g.n.". Wojewoda Podlaski decyzją z dnia [...] czerwca 2014 r. utrzymał w mocy decyzję Starosty Suwalskiego z dnia [...] maja 2014 r. zezwalającą na niezwłoczne zajęcie przedmiotowej nieruchomości, której to decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Jak jednak ustalono, złożona od decyzji z dnia [...] czerwca 2014 r. skarga została uwzględniona. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wyrokiem z dnia 23 grudnia 2014 r., sygn. akt II SA/Bk 790/14, uchylił zaskarżoną decyzję.

Pismem z 30 grudnia 2015 r. P. S.A. z siedzibą w K. złożyły wniosek o zmianę postanowienia z dnia 8 kwietnia 2015 r. i odmowę wstrzymania zaskarżonej decyzji Wojewody Podlaskiego.

Wnioskodawca wniósł również o przeprowadzenie, na zasadzie art. 106 § 3 P.p.s.a., dowodu z dokumentów dołączonych do pisma, tj.:

1) kopii pisma z dnia 30 października 2015 r. zatytułowanego "Wniosek o ustalenie wysokości odszkodowania" wraz z załącznikami w tym w szczególności wraz z kopią oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu prac budowlanych na działkach skarżącego na okoliczność wykonania decyzji w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, tj. przeprowadzenia przez działki dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Ełk - Granica RP;

2) oświadczenia P. S.A. z dnia 27 maja 2015 r. na okoliczność wysokości przyznanej uczestnikowi dotacji oraz zagrożenia utraty dotacji.

W uzasadnieniu wniosku wskazano, że postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji Wojewody Podlaskiego jest bezprzedmiotowe z racji, że decyzja została zrealizowana w całości. Pozostawienie w obrocie ww. postanowienia może także narazić uczestnika postępowania, jak również Skarb Państwa na szkodę związaną z utratą dotacji w wysokości 185.850.000 zł.

Podkreślono również, że inwestycja ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa, energetycznego Rzeczpospolitej Polskiej. Po pierwsze, łącząc systemy Polski i Litwy umożliwi - w razie potrzeby - zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej dla Polski z systemów elektroenergetycznych państw bałtyckich. Po wtóre, ma szczególne znaczenie terenów północno - wschodniej oraz centralnej Polski. Dostawy prądu do tych obszarów obecnie odbywają się poprzez pojedyncze linie przesyłowe o napięciu 220kV, w większości wybudowane wiele lat temu. Stan ten ulegnie zmianie dopiero wraz z zakończeniem realizowanej inwestycji, która zagwarantuje znaczącą poprawę bezpieczeństwa energetycznego milionów obywateli.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6181 Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę
Inne orzeczenia z hasłem:
Wstrzymanie wykonania aktu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda