Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Runge - Lissowska po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy z wniosku K. C. o wyznaczenie kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki postępowania J. W. - B. w sprawie ze skargi L. K., M. S. i A. K. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej postanawia: ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki postępowania J. W. - B. kuratora w osobie I. S. - pracownika tutejszego Sądu.

Inne orzeczenia o symbolu:
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
Inne orzeczenia z hasłem:
Wywłaszczanie nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie

Na rozprawie w dniu 22.02.2008 r. Naczelny Sąd Administracyjny ustalił, iż jeden z uczestników postępowania wszczętego skargą L. K., M. S. i A. K. - A. B. - zmarł. W wyniku poczynionych ustaleń stwierdzono, iż znanymi spadkobiercami uczestnika postępowania są A. B. i J. W. - B. A. B. złożył pismem z dnia 15.05.2008 r. oświadczenie, że nie wstępuje do postępowanie w miejsce A. B., stwierdzając jednocześnie, iż nie zna adresu J. W. - B. Nie udało ż ustalić się obecnego adresu jej zamieszkania za pośrednictwem organów prowadzących ewidencję ludności. W związku z tym pełnomocnik K. C. wniósł o ustanowienie kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki postępowania.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Naczelny Sąd Administracyjny postanowił o ustanowieniu kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki postępowania J. W. - B., o czym orzeczono jak w sentencji, na podstawie art. 78 i art. 79 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
Inne orzeczenia z hasłem:
Wywłaszczanie nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury