Wniosek w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Banasiewicz po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku G. J. i R. J. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi kasacyjnej G. J. i R. J. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 6 lipca 2015 r., sygn. akt II SA/Gl 211/15 w sprawie ze skargi G. J. i R. J. na decyzję Wojewody Śląskiego z dnia [...] stycznia 2015 r., nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania postanawia: oddalić wniosek.

Uzasadnienie strona 1/2

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 6 lipca 2015 r., sygn. akt II SA/Gl 211/15, na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. - dalej "p.p.s.a."), oddalił skargę G. J. i R. J. na decyzję Wojewody Śląskiego z dnia [...] stycznia 2015 r., nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania.

Od powyższego wyroku skargę kasacyjną wnieśli G. J. i R. J., reprezentowani przez adwokata, zawierając w niej wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji pierwszoinstancyjnej. W uzasadnieniu wniosku wskazano, że wprawdzie zgodnie z art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 - dalej "u.g.n."), własność spornej nieruchomości należącej w 2/4 do skarżących przeszła już na rzecz Gminy Tychy z dniem wydania ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego, jednak jej wykonanie, polegające na ostatecznym pozbawieniu skarżących władztwa nad nieruchomością i dokonaniu odpowiednich wpisów w księdze wieczystej będzie się wiązało z niebezpieczeństwem powstania trudnych do odwrócenia skutków. Podniesiono, że po dokonaniu wpisu w księdze wieczystej i rozpoczęciu przez Gminę realizacji inwestycji celu publicznego na spornym terenie, tj. budowy/rozbudowy cmentarza komunalnego, może okazać się, że nawet w sytuacji korzystnego dla skarżących rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie niemożliwe, bądź znacznie utrudnione będzie przywrócenie im prawa własności do części nieruchomości, wobec usytuowania na niej urządzeń związanych z działalnością komercyjną, usługami pogrzebowymi czy handlem detalicznym.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Wstrzymanie wykonania dopuszczalne jest również w postępowaniu kasacyjnym.

Rozpatrując zawarty w skardze kasacyjnej wniosek dotyczący wstrzymania zaskarżonych decyzji należy przypomnieć, że zgodnie art. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w sprawach, o których mowa w przepisach działu III, z wyłączeniem art. 97 ust. 3 pkt 1, art. 122, art. 124 ust. 1a, art. 124b ust. 1, art. 126 i art. 132 ust. 1a, wykonanie decyzji następuje po upływie 14 dni od dnia, w którym upłynął bezskutecznie trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi na decyzję do sądu administracyjnego. W przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego w tych sprawach organ, który wydał decyzję, wstrzymuje z urzędu jej wykonanie, w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie.

W niniejszej sprawie zaskarżoną decyzję wydano na podstawie art. 112, art. 113 ust. 1, art. 121 ust. 1, art. 123 ust. 1 w związku z art. 6 pkt 9 oraz art. 128 ust. 1, art. 129 ust. 1 i art. 130 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Strona 1/2