Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejska w N. w przedmiocie rekomendacji dla Burmistrza Miasta i Gminy N. dotyczącej podjęcia czynności mających na celu wyjaśnienie sprawy użyczenia nieruchomości będącej własnością Gminy N. na rzecz Koła Przyjaciół Harcerstwa
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Borowiec Sędziowie Sędzia del. WSA Monika Nowicka Sędzia NSA Małgorzata Pocztarek (spr.) Protokolant Tomasz Zieliński po rozpoznaniu w dniu 31 października 2008 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Wojewody M. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 10 marca 2008r. sygn. akt II SA/Kr 923/07 w sprawie ze skargi Wojewody M. na uchwałę Rady Miejska w N. z dnia [...] w przedmiocie rekomendacji dla Burmistrza Miasta i Gminy N. dotyczącej podjęcia czynności mających na celu wyjaśnienie sprawy użyczenia nieruchomości będącej własnością Gminy N. na rzecz Koła Przyjaciół Harcerstwa - Stowarzyszenie byłych Instruktorów, Wychowanków i Sympatyków Szczepu P. oraz oddania do użytkowania obiektu Krytej Pływalni postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie

Uzasadnienie strona 1/4

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie postanowieniem z dnia 10 marca 2008 r. sygn. akt II SA/Kr 923/07, odrzucił skargę Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 25 stycznia 2006 r., w przedmiocie rekomendacji dla Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice, dotyczącej podjęcia czynności mających na celu wyjaśnienie sprawy użyczenia nieruchomości będącej własnością Gminy Niepołomice, na rzecz Koła Przyjaciół [...] oraz oddania do użytkowania obiektu Krytej Pływalni.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, że w skardze wniesionej na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach, Wojewoda Małopolski wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały w całości lub o stwierdzenie jej niezgodności z prawem wskazując, że wniosek o stwierdzenie nieważności jest zasadny pomimo upływu okresu 1 roku od dnia jej podjęcia, ponieważ uchwała ta wpłynęła do organu nadzoru z naruszeniem terminu 7-dniowego, obligującego organ wykonawczy samorządu gminnego do przedłożenia uchwały. Przedmiotowa uchwała nie została doręczona organowi nadzoru w trybie art. 90 ustawy o samorządzie gminnym, a wojewoda otrzymał ją dopiero w dniu 22 października 2006 r. Skarżący podniósł, że niedochowanie trybu głosowania nad tą uchwałą stanowi dodatkowo naruszenie art. 2 Konstytucji RP - zasady demokratycznego państwa prawnego oraz art. 7 Konstytucji RP - zasady legalizmu. Ponadto wskazał, że zaskarżona rezolucja jest uchwałą, zatem wprowadzenie jej do porządku obrad powinno być takie samo, jak dla każdej innej uchwały. Dodatkowo skarżący zarzucił, że przedmiotowa uchwała została podjęta bez wskazania podstawy prawnej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach wniósł o odrzucenie skargi lub jej nieuwzględnienie z uwagi na fakt, że zaskarżona rezolucja nie podlega kontroli sądu administracyjnego. Podejmowanie rezolucji wynika z § 13 regulaminu Rady Miejskiej w Niepołomicach i tak podjęte rezolucje, obok opinii i apeli, nie podlegają kontroli sądu administracyjnego. Nadzór zaś może dotyczyć tylko uchwał i zarządzeń. Zaskarżona rezolucja nie jest uchwałą również dlatego, że ma ona charakter wewnętrzny i nieformalny i nie ma podstawy prawnej do jej wydania. Rezolucja ta nie zawiera daty jej wejścia w życie ani oznaczenia organu, który ją wykonuje. W przypadku przyjęcia przez Sąd, że zaskarżona rezolucja jest uchwałą, wówczas Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach wniósł o oddalenie skargi jako niezasadnej.

Sąd pierwszej instancji wskazał, że skarga została wniesiona w trybie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). W ocenie Sądu zaskarżona uchwała nazwana rezolucją, stanowi uchwałę podlegającą nadzorowi właściwego Wojewody, a w razie jej zaskarżenia - kontroli sądu administracyjnego, bowiem została podjęta w zakresie szeroko podjętej administracji publicznej, nie jest ona czynnością prawną z zakresu prawa cywilnego, ani jednostronną czynnością administracyjną (indywidualnym aktem administracyjnym). Nietrafnie podnosi przy tym Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach, że w związku z nadaniem jej nazwy "rezolucja" oraz brakiem wskazania podstawy prawnej, organu wykonującego uchwałę i daty wejścia w życie nie jest to uchwała podlegająca nadzorowi. Nazwa aktu podejmowanego przez organ stanowiący gminy nie ma znaczenia.

Strona 1/4