Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Monika Nowicka po rozpoznaniu w dniu 4 października 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Miasta P. o cofnięcie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 stycznia 2012 r., sygn. akt IV SA/Wa 1799/11 w sprawie ze skarg W. Komendanta Wojewódzkiego Policji i Miasta P. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] maja 2008 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji. postanawia: 1. umorzyć postępowanie kasacyjne; 2. zwrócić Miastu P. z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie cały uiszczony wpis sądowy od skargi kasacyjnej w kwocie 100 (sto) złotych.

Inne orzeczenia o symbolu:
6292 Przymusowy zarząd państwowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie

Na skutek złożonych przez W. Komendanta Wojewódzkiego Policji i Miasta P. skarg, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 10 stycznia 2012 r. (sygn. akt IV SA/Wa 1799/11) oddalił skargę W. Komendanta Wojewódzkiego Policji. W wyniku rozpoznania skargi Miasta P. uchylił decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] maja 2008 r. nr [...] oraz poprzedzającą ją decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] lipca 2006 roku nr [...].

Skargę kasacyjną od powyższego orzeczenia wniosło Miasto P.. Pismem nadanym w dniu 20 września 2012 r., w/w podmiot cofnął wniesioną przez siebie skargę kasacyjną.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 w zw. z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ), dalej: "P.p.s.a.", skarżący kasacyjnie może cofnąć skargę kasacyjną. Cofnięcie skargi kasacyjnej wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi kasacyjnej za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W myśl art. 161 § 1 pkt 1 cytowanej ustawy, skuteczne cofnięcie skargi kasacyjnej skutkuje umorzeniem postępowania.

Stwierdzając, że w niniejszej sprawie nie występują przesłanki niedopuszczalności cofnięcia skargi kasacyjnej, Naczelny Sąd Administracyjny uznał jej cofnięcie za skuteczne.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 P.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny orzekł o umorzeniu przedmiotowego postępowania.

O zwrocie uiszczonego wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 P.p.s.a.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6292 Przymusowy zarząd państwowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury