Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdu
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Borowiec po rozpoznaniu w dniu 16 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Starosty P. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Starostą P. a Wojewodą [...] w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdu postanawia odrzucić wniosek.

Uzasadnienie

Starosta P. wystąpił do Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy nim a Wojewodą [...] w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdu marki [...] o numerze rejestracyjnym [...], który z dniem [...] maja 2009 r. stał się własnością Skarbu Państwa.

Zarządzeniem z dnia 23 maja 2013 r. sygn. akt I OW 102/13 Przewodniczący Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego wezwał Starostę P. do uiszczenia - w terminie 7 dni - wpisu sądowego w kwocie 100 zł od w/w wniosku o rozstrzygnięcie sporu o właściwość, pod rygorem jego odrzucenia.

Należny wpis sądowy nie został uiszczony.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 64 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej w skrócie P.p.s.a.), do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Stosownie zatem do treści art. 220 § 3 w związku z art. 64 § 3 P.p.s.a. wniosek, od którego pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. W niniejszej sprawie Starosta P. został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy nim a Wojewodą [...] w kwocie 100 zł oraz został prawidłowo pouczony o skutkach niewykonania tego wezwania w terminie. Pomimo prawidłowo doręczonego wezwania Sądu, organ nie uiścił wpisu, zatem jego wniosek - jako niedopuszczalny - podlega odrzuceniu.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 220 § 3 w związku z art. 64 § 3 P.p.s.a. orzekł, jak w postanowieniu.

Strona 1/1