Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący sędzia NSA Jolanta Rudnicka (spr.) sędzia NSA Jolanta Sikorska sędzia NSA Małgorzata Borowiec po rozpoznaniu w dniu 2 sierpnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie o wskazanie Sądu do rozpoznania sprawy o sygn. akt II SAB/Ol 7/19 ze skargi P. K. na bezczynność Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: wyznaczyć Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy do rozpoznania sprawy.

Inne orzeczenia o symbolu:
6480
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Właściwość sądu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Uzasadnienie

Sędziowie orzekający w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie złożyli oświadczenia - na podstawie art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm., dalej, jako: "P.p.s.a.") - wnosząc o wyłączenie od orzekania w niniejszej sprawie.

Postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2019 r. sygn. akt I OW 44/19 Naczelny Sąd Administracyjny przekazał ww. oświadczenia do rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Białymstoku, który w dniu 6 maja 2019 r. postanowieniem sygn. akt II SO/Bk 5/19 wyłączył ww. sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi P.p.s.a. jeżeli wojewódzki sąd administracyjny nie może z powodu przeszkody rozpoznać sprawy lub podjąć innej czynności, Naczelny Sad Administracyjny wyznaczy na posiedzeniu niejawnym, w składzie trzech sędziów, inny wojewódzki sąd administracyjny.

Przepis powyższy dotyczy takiej przeszkody, która wyklucza możliwość rozpoznania sprawy lub podjęcia czynności przez sąd właściwy. Do przeszkód takich, należy zaliczyć wyłączenie wszystkich sędziów tego sądu od rozpoznawania.

W sprawie niniejszej na skutek wniosku P. K., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku postanowieniem z dnia 6 maja 2019 r. wyłączył trzynastu sędziów oraz jednego asesora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Bezsprzeczenie zatem w sprawie zaistniała przeszkoda do rozpoznania sprawy przez ten Sąd.

W związku z powyższym Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 14a P.p.s.a wyznaczył inny sąd.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6480
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Właściwość sądu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego