Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. W. w sprawie ustalenia odszkodowania za wywłaszczony grunt
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący sędzia NSA: Andrzej Jurkiewicz Sędziowie NSA Małgorzata Pocztarek Jolanta Sikorska (spr.) Protokolant Anna Krakowiecka po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2008 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Wójta Gminy L. z dnia 26 października 2007r. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Wójtem Gminy L. a Starostą Powiatu W. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. W. z dnia [...] grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za wywłaszczony grunt postanawia: wskazać Starostę Powiatu W. jako organ właściwy do rozpoznania przedmiotowego wniosku.

Uzasadnienie strona 1/4

Wnioskiem z dnia 26 października 2007r. Wójt Gminy L. wystąpił do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie negatywnego sporu kompetencyjnego między Wójtem Gminy L. a Starostą Powiatu W. w sprawie wypłaty odszkodowania.

W uzasadnieniu wniosku podał, że w dniu 27.12.2005r. do Urzędu Gminy L. wpłynął wniosek o wypłatę odszkodowania na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.). Postanowieniem z dnia [...], po przeprowadzeniu czynności sprawdzających, Wójt Gminy L. przekazał sprawę według właściwości Staroście Powiatu W..

Następnie postanowieniem z dnia [...] Starosta Powiatu W. przekazał sprawę według właściwości Wójtowi Gminy L.. W uzasadnieniu postanowienia Starosta Powiatu W. stwierdził, że działki oznaczone numerem ewidencyjnym [...], [...], [...],[...] położone w obrębie J. nie są ujęte w rozporządzeniu R.M. z dnia 15.12.1998r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich (Dz. U. Nr 160, poz. 1071). Nie stanowią również drogi powiatowej. Stanowią drogę gminną. Powołując się na art. 103 ust. 2 w/w ustawy Starosta stwierdził, że drogi gminne oraz lokalne wiejskie stały się z dniem 01.01.1999r. drogami gminnymi. Skonstatował również, że zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 7, poz. 838 z późn. zm.) drogi gminne stanowią własność właściwego samorządu terytorialnego.

Wójt Gminy L. podał, że wnioskodawca złożył w tamt. Urzędzie Gminy wyjaśnienia, z których wynika, że podstawę jego żądań stanowią przepisy ustawy z dnia 13.10.1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.). Zgodnie z art. 73 ust. 1 tej ustawy nieruchomości pozostające we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na dzień 31.12.1998r. a nie stanowiące ich własności, zajęte pod drogi publiczne stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub własnością jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem. W myśl art. 73 ust. 4 w/w ustawy odszkodowanie to winno być ustalone i wypłacone według zasad i trybu określonych w przepisach o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości, co oznacza, że zastosowanie będą miały przepisy działu III rozdziału V ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 264, poz. 2603 z późn. zm.). Tym samym organem właściwym w świetle art. 129 ust. 1 tej ustawy do załatwienia sprawy jest właściwy Starosta wypełniający zadania z zakresu administracji rządowej. W postępowaniu tym gmina ma przymiot strony postępowania administracyjnego, co jednocześnie wynika zarówno z w/w przepisu, jak również z ustalonego już orzecznictwa sądowoadministracyjnego. W świetle powyższych rozważań jedynie słusznym, zdaniem Wójta Gminy L., wydaje się pogląd, że właściwym do rozpatrzenia sprawy jest Starosta W..

Wnioskodawca zwrócił również uwagę, że z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego winien wystąpić Starosta W..

Strona 1/4