Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K.R. o skierowanie do domu pomocy społecznej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Rafał Stasikowski po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy w przedmiocie sprostowania omyłki pisarskiej w postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 grudnia 2020 r., sygn. akt I OW 144/20 w sprawie z wniosku Prezydenta Miasta Ł. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Prezydentem Miasta Ł. a Burmistrzem Gminy W. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K.R. o skierowanie do domu pomocy społecznej postanawia: sprostować oczywistą omyłkę w sentencji postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 grudnia 2020 r., sygn. akt I OW 144/20 w ten sposób, że zamiast Burmistrza Gminy G. wpisać Burmistrza Gminy W.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.; dalej: p.p.s.a.) sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Na mocy art. 193 p.p.s.a. przepis ten ma zastosowanie również w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W sentencji postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 grudnia 2020 r., sygn. akt I OW 144/20 jako organ pozostający w sporze wskazano Burmistrza Gminy G., podczas gdy z analizy całości uzasadnienia postanowienia w tej sprawie wynika, że jest to oczywista omyłka pisarska, która powinna zostać zastąpiona oznaczeniem organu jako Burmistrza Gminy W.

W tej sytuacji Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 156 § 1 i 2 w związku z art. 193 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Strona 1/1