Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania J. i K. małżonków W. od decyzji Starosty Powiatu Grójeckiego w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Runge-Lissowska Sędzia NSA Małgorzata Borowiec Sędzia WSA del. Marian Wolanin (spr.) Protokolant Barbara Dąbrowska po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2009 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Wojewody Mazowieckiego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Wojewodą Mazowieckim a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Radomiu w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania J. i K. małżonków W. od decyzji Starosty Powiatu Grójeckiego z dnia [...] lipca 2008 r. nr [...] w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa postanawia: wskazać Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu jako organ właściwy w sprawie.

Uzasadnienie strona 1/2

Wnioskiem z dnia 16 października 2008 r. Wojewoda Mazowiecki wystąpił do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego i wskazanie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu jako organu właściwego do rozpoznania odwołania J. i K. małżonków W. od decyzji Starosty Powiatu Grójeckiego z dnia [...] lipca 2008 r. nr [...] w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Grójcu przy ul. [...], oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr [...].

Wojewoda Mazowiecki wskazał, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu przekazało mu do rozstrzygnięcia powołane wyżej odwołanie J. i K. W. powołując się na treść art. 9a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wojewoda Mazowiecki nie zgodził się ze stanowiskiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu. Powołując się na art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, organem właściwym do wydania decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, jest starosta. Z treści art. 17 pkt 1 w zw. z art. 127 §2 kpa wynika, że w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego organem wyższego stopnia, a zatem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowego odwołania, są samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej. Wojewoda Mazowiecki wskazał, że ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, nie zawiera odmiennej regulacji co do właściwości organów wynikającej z art. 17 pkt 1 kpa. Powołany przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu art. 9a ustawy o gospodarce nieruchomościami, zdaniem Wojewody Mazowieckiego, nie może podlegać wykładni rozszerzającej z uwagi na treść samego przepisu, który ogranicza jego zastosowanie do spraw określonych tylko w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Wojewoda Mazowiecki, powołując się na treść przepisów art. 17 pkt 1 kpa, art. 7 pkt 4 ustawy o administracji rządowej w województwie oraz art. 1 ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych, wskazał, że jest organem wyższego stopnia tylko wtedy, gdy istnieje ku temu wyraźna podstawa ustawowa.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie takiej podstawy nie ma, Wojewoda Mazowiecki stwierdził, że nie może rozpatrywać odwołań od starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W rozpatrywanej sprawie zaistniał spór kompetencyjny przy rozpatrywaniu odwołania J. i K. małżonków W. od decyzji Starosty Powiatu Grójeckiego z dnia [...] lipca 2008 r., ponieważ zarówno Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu, jak i Wojewoda Mazowiecki uznali się za organy niewłaściwe do jego rozpatrzenia. Zaistniały zatem przesłanki określone w art. 22 §2 kpa.

Strona 1/2