Wniosek w przedmiocie wskazania powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na utrzymanie małoletniej S.B. w rodzinnym domu dziecka
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący sędzia NSA Przemysław Szustakiewicz (spr.) sędzia NSA Mirosław Wincenicak sędzia del. WSA Grażyna Staniszewska po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Miasta W. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Miastem W. a Miastem S. w przedmiocie wskazania powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na utrzymanie małoletniej S.B. w rodzinnym domu dziecka postanawia: wskazać Miasto S. jako powiat właściwy w sprawie

Uzasadnienie strona 1/3

Miasto W. wnioskiem z dnia 8 sierpnia 2019 r. wystąpiło do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Miastem W. a Miastem S. w przedmiocie wskazania powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na utrzymanie małoletniej S. B. w rodzinnym domu dziecka.

We wniosku wskazano, że na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla [...] Wydział [...] Rodzinny i Nieletnich z dnia [...] stycznia 2019 r., sygn. akt [...], małoletnia S. B. została umieszczona w rodzinnej pieczy zastępczej. Faktyczne umieszczenie dziecka w rodzinnym domu dziecka na terenie Miasta W. nastąpiło w dniu 14 lutego 2019 r. Ponadto podano, że matka dziecka w styczniu 2018 r. została umieszczona w Centrum Interwencji Kryzysowej w [...]. Placówkę tę opuściła w kwietniu 2018 r. i zamieszkała w wynajętym lokalu mieszkalnym na terenie O. Następnie matka wraz małoletnią zamieszkały w ośrodku prowadzonym przez Stowarzyszenie "[...]" Dom Samotnych Matek z Dziećmi w [...], skąd, po umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej, matka dziecka wyprowadziła się i zamieszkała wraz z ojcem dziecka na terenie Gminy C. W ocenie organu, brak jest obiektywnych przesłanek do stwierdzenia, że przebywanie w Domu Samotnych Matek z Dziećmi stanowiło zamieszkanie w rozumieniu art. 25 k.c. Oznacza to, że nie jest możliwe ustalenie miejsca zamieszkania małoletniej przed lutym 2019 r., tj. przed umieszczeniem jej w pieczy zastępczej. We wniosku wskazano również, że małoletnia zameldowana jest na pobyt stały w S. W myśl natomiast art. 191 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111, dalej jako "ustawa"), jeżeli nie można ustalić powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, powiatem właściwym do ponoszenia wydatków jest powiat ostatniego miejsca jego zameldowania na pobyt stały. Skoro S. B. jest zameldowana na pobyt stały w S., to powiatem właściwym w sprawie jest Miasto S.

W odpowiedzi na wniosek Miasto S. podniosło, że z uzasadnienia postanowienia Sądu o umieszczeniu małoletniej w rodzinnej pieczy zastępczej jednoznacznie wynika, że miejscem zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go w pieczy zastępczej było Miasto W. Sąd ustalił bowiem, że matka wraz z dzieckiem mieszkała w Stowarzyszeniu "[...]" w W. Miasto to było zatem w tym czasie centrum spraw życiowych matki dziecka, a tym samym było również miejscem zamieszkania dziecka. Z tych też względów powiatem właściwym w sprawie jest Miasto W.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Stosownie do treści art. 15 § 1 pkt 4 w związku z art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm., dalej jako "P.p.s.a."), Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzyga spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej, oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek a organami administracji rządowej.

Strona 1/3