Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Z.R. o skierowanie do domu pomocy społecznej
Sentencja

Dnia 3 kwietnia 2019 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Sikorska Sędziowie: Sędzia NSA Zygmunt Zgierski (spr.) Sędzia del. WSA Ewa Kręcichwost-Durchowska po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2019 roku na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy z wniosku Prezydenta Miasta L. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta L. a Burmistrzem B. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Z.R. o skierowanie do domu pomocy społecznej postanawia: wskazać Burmistrza B. jako organ właściwy w sprawie.

Uzasadnienie strona 1/2

I OW 208/18

Uzasadnienie

Prezydent Miasta L., działając na podstawie z art. 15 § 1 pkt 4 w związku z art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1302), dalej p.p.s.a., wniósł o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta L. a Burmistrzem B., przez wskazanie Burmistrza B. jako organu właściwego do rozpoznania wniosku Z.R. o skierowanie do domu pomocy społecznej.

W uzasadnieniu wniosku organ wskazał, że Z.R. od grudnia 2017 r. mieszka w B., [...], co potwierdzone zostało w dokumentacji dotyczącej skierowania ww. do domu pomocy społecznej. Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz pozostałe dokumenty zostały skompletowane przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. Wniosek Z.R. z prośbą o skierowanie do domu pomocy społecznej został również napisany w miejscu zamieszkania, czyli w B. i skierowany do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B.

Z.R. koncentruje swoje sprawy życiowe w B., tam znajdują się jej rzeczy ruchome, w tym w szczególności rzeczy osobiste, tam odpoczywa, konsumuje dobra, załatwia bieżące sprawy związane np. z opłacaniem należności. Istotną okolicznością przemawiającą za koncentrowaniem się czynności życiowych w określonym miejscu, jest przynależność do konkretnej placówki służby zdrowia. Wybór takiej placówki dokonywany jest bowiem zazwyczaj z uwzględnieniem kryterium bliskości zamieszkania. Organ przedstawił zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia oraz zaświadczenie, że Z.R. jest zdolna do świadomego podejmowania decyzji we własnych sprawach życiowych, które to dokumenty zostały wydane przez lekarza Miejskiej Przychodni Zdrowia w B. Fakt zarejestrowania w placówce służby zdrowia, która ma swoją siedzibę w konkretnym miejscu, jest istotnym dowodem, który wskazuje na miejsce zamieszkania strony. W drodze wywiadu środowiskowego ustalono również, że najbliższa rodzina Z.R. mieszka w B., a zainteresowana jasno i wyraźnie artykułuje swą wolę, wybierając Dom Pomocy Społecznej "L." w O., blisko B.

W odpowiedzi na wniosek Burmistrz B. wyjaśnił, że Z.R. posiada stały adres zameldowania w L. Obecnie tymczasowo przebywa w miejscowości B. u siostry M.B., jak również u siostry A.D., u której także czasowo zamieszkuje. Z.R. ma czworo rodzeństwa w miejscowości B. oraz dwoje w O. Posiada mieszkanie w L., gdzie mieszka ponad 40 lat, za które systematycznie opłaca czynsz oraz płaci podatek od nieruchomości. Nigdy nie zamierzała zameldować się u żadnego z rodzeństwa nawet tymczasowo. Z.R. nie przebywa obecnie w L., ponieważ wymaga całodobowej opieki, a MOPS w L. przyznał jej pomoc w formie usług opiekuńczych na okres jednego miesiąca w wymiarze dwóch godzin dziennie dwa razy w tygodniu. Wnioskodawczyni u żadnego z rodzeństwa nie ma stałego skoncentrowanego miejsca swoich czynności życiowych. Znaczą część swoich ruchomości pozostawiła w mieszkaniu w L. i tylko zły stan zdrowia nie pozwala jej tam powrócić.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Strona 1/2