Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. Sp. z o.o. o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu publicznego
Uzasadnienie strona 2/3

Na marginesie podniesiono, że karę za wybudowanie lub przebudowanie zjazdu bez zezwolenia nakłada zarządca drogi, w tym przypadku Prezydent Miasta Z., a nie zarządca drogi kategorii wyższej (art. 29a ust. 1 u.d.p.). Wobec tego przyjmując (hipotetycznie) stanowisko Prezydenta Miasta Z. za zasadne i na podstawie art. 25 ust. 1 u.d.p. uznając właściwość GDDKiA, powstaje wątpliwość, w oparciu o jaką podstawę prawną, GDDKiA miałby ustalić stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, której co bezsporne nie jest zarządcą.

W odpowiedzi na wniosek Prezydent Miasta Z. wniósł o jego oddalenie i wskazanie GDDKiA jako organu właściwego w sprawie. Podniósł, że wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu publicznego przy ul. Ś. dotyczy obsługi działki o numerze ewid. [...] - obręb [...] przy ul. Ł. [...]. Jak wskazał GDDKiA droga nr [...] w Z. (odcinek ul. Ł.) jest drogą krajową pod zarządem GDDKiA, a ul. Ś. pod zarządem Prezydenta Miasta Z. stanowi drogę gminną. Drogi te tworzą skrzyżowanie. Położenie zjazdu, o który wnioskuje Spółka jak wynika z załącznika graficznego znajduje się w obszarze skrzyżowania z ul. Ł. Utworzenie wnioskowanego zjazdu nie znajduje się w miejscu gdzie następuje zwyczajowy zjazd, ale wymaga przebudowy skrzyżowania. Dodatkowo w piśmie z 30 listopada 2018 r. GDDKiA sam uznał, że w przedmiotowej sprawie powinien wypowiedzieć się GDDKiA jako zarządca drogi wyższej kategorii, gdyż do zarządcy wyższej kategorii należy, m.in. "...ochrona skrzyżowania tych dróg poprzez niedopuszczenie do pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu, a więc również wypowiadanie się w kwestii możliwości lokalizacji zjazdów. Podstawę zaś stanowi art. 25 ust. 1 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zgodnie z którym budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg różnych kategorii, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania, należy do zarządcy drogi właściwego dla drogi wyższej kategorii". Biorąc pod uwagę w/w stanowisko oraz fakt, że obsługa komunikacyjna przedmiotowej działki nie mogła by się obyć bez przebudowy skrzyżowania zarządca ul. Ś. przekazał sprawę do zarządcy drogi krajowej. W przypadku konieczności przebudowy skrzyżowania warunki takiej realizacji określa zarządca drogi wyższej kategorii.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 15 § 1 pkt 4 w związku z art. 4 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.; dalej jako: "p.p.s.a."), Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzyga spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek a organami administracji rządowej. Przez spór o właściwość, o którym mowa w art. 4 p.p.s.a., należy rozumieć sytuację, w której przynajmniej dwa organy administracji publicznej, jednocześnie uważają się za właściwe do załatwienia konkretnej sprawy (spór pozytywny) lub też żaden z nich nie uważa się za właściwy do jej załatwienia (spór negatywny). Spór między organami jednostek samorządu terytorialnego, nie mającymi wspólnego dla nich organu wyższego stopnia, jest sporem o właściwość, rozstrzyganym przez sąd administracyjny (art. 22 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego). Rozstrzyganie sporów o właściwość, należących do sądów administracyjnych, objęte jest właściwością Naczelnego Sądu Administracyjnego (art. 15 § 1 pkt 4 p.p.s.a.).

Strona 2/3