Wniosek o przyznanie zasiłku stałego wraz ze składką na ubezpieczenie zdrowotne
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Monika Nowicka Sędziowie: Sędzia NSA Jolanta Rudnicka Sędzia del. WSA Krzysztof Dziedzic (spr.) po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Burmistrza D. z dnia [...] sierpnia 2017 r. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Burmistrzem D. a Burmistrzem K. w sprawie wniosku Z. B. o przyznanie zasiłku stałego wraz ze składką na ubezpieczenie zdrowotne postanawia: wskazać Burmistrza K. jako organ właściwy do rozpoznania wniosku.

Uzasadnienie strona 1/3

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w D., działający z upoważnienia Burmistrza D., pismem z dnia [...] sierpnia 2017 r. wniósł o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w K. a Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w D. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku Z. B. z dnia [...] czerwca 2017 r. o przyznanie zasiłku stałego wraz ze składką na ubezpieczenie zdrowotne.

W uzasadnieniu wskazano, że Z. B. przebywający w Ł. (Gmina W.) zwrócił się do Ośrodka Pomocy Społecznej w W. z wnioskiem o przyznanie zasiłku stałego wraz ze składką na ubezpieczenie zdrowotne. Ośrodek Pomocy Społecznej w W., po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego ustalił, że Z. B. od 28 maja 2017 r. jest osobą bezdomną i przekazał sprawę do rozpatrzenia przez GOPS w K. jako organu właściwego dla osoby bezdomnej według miejsca ostatniego zameldowania na pobyt stały. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w K. pismem z dnia [...] lipca 2017 r. przekazał wniosek wraz z dokumentami do rozpatrzenia przez OPS w D., uznając się za organ niewłaściwy w sprawie, gdyż Z. B. nie jest mieszkańcem gminy od kilku lub kilkunastu lat i nie wiąże z gminą K. żadnych planów na przyszłość, a obecnie przebywa w D., ul. K. [...].

Z wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w dniu [...] lipca 2017 r. wynika, że Z. B. jest osobą, która bardzo często zmienia miejsca pobytu, odwiedza znajomych i rodzinę "pomieszkując" w różnych miejscowościach. Od dnia [...] czerwca 2017 r. (z przerwami) przebywa w D., zatrzymując się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego "[...]" przy ul. K. [...], gdzie zajmuje pomieszczenie łazienki, do którego wstawiono łóżko. W tym czasie zdążył wyjechać na kilka dni do siostry do M. oraz do W.

Wnioskodawca wskazał, że kwestię właściwości miejscowej gminy w sprawie świadczeń z pomocy społecznej reguluje art. 101 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2016. 930 ze zm.), zgodnie z którym właściwość miejscową gminy ustala się według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie, natomiast w przypadku osoby bezdomnej właściwą miejscowo jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały. Ostatnim miejscem zameldowania Z. B. na pobyt stały jest Gmina K., miejscowość: [...] K., ul. [...]. Obecnie strona nie posiada adresu zameldowania na pobyt stały. Do maja 2017 r. Z. B. mieszkał w P., ul. [...] w mieszkaniu znajomego (Gmina R.) i otrzymywał z OPS w R. zasiłek stały i pielęgnacyjny. Od [...] maja 2017 r. przebywał w Ł. (Gmina W.), jako osoba bezdomna, a od [...] czerwca 2017 r. przebywa (z przerwami) w D., zatrzymując się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego "[...]". W opinii wnioskodawcy Z. B. jest osobą bezdomną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, a sprawa udzielenia świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego wraz ze składką na ubezpieczenie zdrowotne - należy do właściwości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K., jako gminy ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały Z. B., stosownie do art. 101 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Strona 1/3