Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. Ł. o przyznanie zasiłku stałego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Marek Stojanowski, Sędzia NSA Iwona Bogucka, Sędzia del. WSA Mariusz Kotulski (spr.), po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Wójta Gminy S. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Wójtem Gminy S.a Wójtem Gminy D. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. Ł. o przyznanie zasiłku stałego postanawia: wskazać Wójta Gminy D. jako organ właściwy w sprawie.

Uzasadnienie strona 1/3

Wnioskiem z dnia 7 września 2017 r. Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w S., działając w imieniu Wójta S., wniósł o rozstrzygnięcie negatywnego sporu o właściwość miejscową pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w S. a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w D. w przedmiocie wniosku J. L. o przyznanie zasiłku stałego z 21 lipca 2016 r.

W uzasadnieniu wniosku wskazano na następujący stan faktyczny sprawy:

Do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. wpłynęło pismo z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w D. o przekazaniu według właściwości sprawy dotyczącej wniosku J. L. o przyznanie zasiłku stałego, gdyż wnioskodawca mieszka na terenie Gminy S., co warunkuje właściwość tego organu zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (dalej u.p.s.).

Pracownicy socjalni udali się w dniach 31 lipca i 2 sierpnia 2017 r. pod wskazany przez GOPS w D. adres (pod którym rzekomo miał przebywać wnioskodawca) - tj. L., ul. O. ... - jednak nikogo nie zastali. Właścicielka ww. lokalu - A. B. po zgłoszeniu się do GOPS w S., oświadczyła, że J. L. nie mieszka w jej mieszkaniu, a w przeszłości jego pobyt w nim związany był leczeniem, któremu się poddawał. Nadto poinformowała organ, że wnioskodawca przebywa w miejscowości S. (właściwość GOPS w D.) z zamiarem stałego pobytu. Na terenie właściwym dla GOPS w S. nie ustalono jakiejkolwiek aktywności wnioskodawcy poza sporadycznymi wizytami u A. B., związanymi z wizytami u lekarzy specjalistów w W..

Nadto stwierdzono, że J. L. jest zarejestrowany w PUP oraz pozostaje pod opieką lekarza - na terenie właściwym dla miejscowości S.. Korespondencja kierowana do wnioskodawcy, została zwrócona do GOPS w S. w dniu 5 września 2017 r. z adnotacją - z miejscowości S.: nie podjęto w terminie; z miejscowości L.: adresat nie mieszka pod wskazanym adresem.

Podsumowując, zdaniem GOPS w S., nie sposób przyjąć, że miejscem zamieszkania J. L. jest miejscowość L. położona w Gminie S. Miejscem stałego pobytu J. Ł., zgodnie z art. 25 k.c. jest miejscowość S..

W odpowiedzi na ten wniosek Wójt Gminy D., nie uznając zasadności wniosku Wójta Gminy S., wniósł o wskazanie, że właściwym miejscowo do rozpoznania sprawy dot. przyznania J. Ł. zasiłku stałego jest Wójt Gminy S.. W uzasadnieniu swojego stanowiska przedstawiano, co następuje:

Na podstawie korespondencji kierowanej przez A. B. do różnych organów władzy publicznej, stwierdzono, że wnioskodawca pozostaje w faktycznym związku, wspólnie zamieszkuje i gospodaruje z A. B. w miejscowości S. (ul. O. ....) W pismach tych bowiem A. B. występując o pomoc dla J. Ł., wskazywała swój adres do korespondencji oraz podawała swój nr rachunku bankowego celem przelania wnioskowanego na rzecz J. Ł. zasiłku.

Organ stwierdził, że choć J. Ł. jest zameldowany pod adresem S. ..., ... D., to od kilku lat nie przebywa w miejscowości S., lecz w miejscowości S. Potwierdzono przy tym, że J. Ł. jest zarejestrowany w UP właściwym dla miejscowości S.; korzystał z porad lekarskich zakładu opieki zdrowotnej właściwego dla miejscowości S. w terminach: 2015 rok: 14 maja, 22 lipca, 10 września, 12 października, 24 grudnia, 2016 rok: 6 kwietnia, 4 maja, 21 lipca, 5 sierpnia, 12 września, 4 listopada, 2017 rok: 3 stycznia, 22 lutego, 29 marca, 8 czerwca, 26 lipca, 8 sierpnia, 11 i 21 września. W ocenie organu, J. Ł. podlega jednak pod opiekę lekarską w W., (od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej po lekarzy specjalistów), a tylko sporadycznie uczęszcza na wizyty do lekarza psychiatry w M. (właściwość dla m. S.). Wskazano, że wnioskodawca w warszawskich zakładach opieki zdrowotnej jako miejsce zamieszkania wskazał wielokrotnie adres w W., podobnie jak w sprawach sądowych, a korespondencja w sprawie rentę socjalnej, kierowana była na adres S. ul. O. ....

Strona 1/3