Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. W. o wznowienie postępowania w sprawie przejęcia na własność Państwa gospodarstwa rolnego
Uzasadnienie strona 2/2

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z takim przypadkiem mamy do czynienia w rozpoznawanej sprawie. Rozstrzygające znaczenie dla wskazania organu właściwego w sprawie ma kwestia ustalenia organu, który wydał decyzję w ostatniej instancji, bowiem - stosownie do art. 150 § 1 k.p.a. - organem administracji publicznej właściwym do przeprowadzenia postępowania wznowieniowego jest organ, który wydał w sprawie decyzję w ostatniej instancji. Zagadnienie to nie zostało dostatecznie wyjaśnione. Z informacji podanych przez organ wnioskujący o rozpoznanie sporu kompetencyjnego wynika, że organem tym nie był Naczelnik Miasta i Gminy P. Na podstawie ustaleń faktycznych poczynionych przez pozostające w sporze organy nie można w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości ustalić, jaki to był organ. Starosta wskazał, że sprawa była rozpatrywana zarówno przez Urząd Wojewódzki w W. (przy czym nadmienić należy, że organem administracji publicznej był i jest nie Urząd Wojewódzki, lecz Wojewoda), jak i przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Przy czym w aktach sprawy nie ma decyzji wydanej przez którykolwiek z tych organów. Natomiast stanowisko Wojewody oparte jest, na tym że sprawa zakończyła się ostateczną decyzją organu pierwszej instancji tj. Naczelnika Miasta i Gminy P.

W tej sytuacji rozpoznanie przez Naczelny Sąd Administracyjny wniosku Starosty o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego nie jest możliwe. Sąd ten nie jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego we własnym zakresie przed rozstrzygnięciem tego sporu. Zarówno spór kompetencyjny, jak i spór o właściwość mogą być tylko wtedy rozpoznane i rozstrzygnięte przez Naczelny Sąd Administracyjny, gdy umożliwia to treść wniosku poparta zgromadzonym przez organ składający wniosek materiałem dotyczącym wszystkich okoliczności faktycznych niezbędnych do jego rozpatrzenia. Wniosek Starosty P. nie daje takiej możliwości.

Mając na uwadze powyższe, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 15 § 2 w zw. z art. 64 § 3 i art. 151 p.p.s.a., oddalił wniosek Starosty P.

Strona 2/2