Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku D. B. o przyznanie zasiłku stałego wraz z opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Stojanowski Sędziowie: Sędzia NSA Jolanta Rudnicka Sędzia del. WSA Przemysław Szustakiewicz (spr.) po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Prezydenta Miasta R. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta R. a Wójtem Gminy B., Wójtem Gminy S. i Burmistrzem D. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku D. B. o przyznanie zasiłku stałego wraz z opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne postanawia: wskazać Burmistrza Miasta D. jako organ właściwy do rozpoznania wniosku.

Uzasadnienie strona 1/4

Prezydent Miasta R., reprezentowany przez dyrektora MOPS w R., złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosek z dnia [...] września 2017 r. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta R. a: Wójtem Gminy B., Wójtem Gminy S. oraz Burmistrzem D. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku D. B. (przebywającego obecnie w Domu Pomocy Społecznej im. Ś. w D.) o przyznanie zasiłku stałego wraz z opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W uzasadnieniu organ wskazał, że D. B. (ur. [...] r. w Z.) jest aktualnie, od [...] marca 2017 r., mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej im. Ś. w D. (woj. podkarpackie) na mocy decyzji Prezydenta Miasta R. z dnia [...] stycznia 2017r. (znak: [...]), zmieniającej na zasadzie art. 155 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. 2016 r. poz. 930 ze zm.) decyzję Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w B. z dnia [...] czerwca 2016 r. (znak: [...]). D. B. jest mieszkańcem domu pomocy społecznej począwszy od roku 2003, w którym po raz pierwszy został skierowany na pobyt w DPS przez PCPR w Z. decyzją z dnia [...].03.2003 r. (znak: [...]), do czasu zakończenia postępowania sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w G. Wydział [...] Rodzinny i Nieletnich. Ten, postanowieniem z dnia [...] czerwca 2003 r. (sygn. akt [...]), pozbawił rodziców biologicznych władzy rodzicielskiej nad małoletnim D., a jego samego umieścił w placówce opiekuńczo-wychowawczej. W tym czasie, jak wskazano wyżej, D. B. przebywał już w DPS w T. (gmina B.). W konsekwencji, Sąd Rejonowy w B. [...] Wydział Rodzinny i Nieletnich postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2004r. (sygn. akt [...]) zmienił ww. postanowienie w części dotyczącej umieszczenia D. B. w domu pomocy społecznej.

Kolejno, w kwestii przebywania D. B. w DPS zapadały następujące decyzje administracyjne:

1. decyzja PCPR w Z. z dnia [...] stycznia 2005 r. (znak: [...]) o skierowaniu do DPS na pobyt stały;

2. decyzja PCPR w B. z dnia [...] czerwca 2016 r. (znak: [...]) zmieniająca ww. decyzję poprzez zmianę skierowania z DPS w T. do Domu Pomocy Społecznej im. J. w R. (zmiana na wniosek zainteresowanego);

3. decyzja Prezydenta Miasta w R. (poprzez działającego z up. Z-cę Dyrektora MOPS w R.) z dnia [...] stycznia 2017 r. (znak: [...]) zmieniająca ww. decyzję poprzez zmianę skierowania z DPS w R. do Domu Pomocy Społecznej im. Ś. (zmiana na wniosek zainteresowanego).

W wyniku ostatniego z powyższych rozstrzygnięć, D. B. przebywa w DPS w D., gdzie został zameldowany na pobyt czasowy od dnia [...] marca 2017 r. do [...] marca 2018 r.

W dniu [...] marca 2017r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w D.wysłał do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. wniosek zainteresowanego wraz z kompletem dokumentów o przyznanie zasiłku stałego i jednoczesne opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z tego tytułu, jako właściwego w sprawie.

Gmina B., uznając się za niewłaściwą, przekazała sprawę zainteresowanego do załatwienia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy w S., na zasadzie art. 101 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. gminie która skierowała osobę do domu pomocy społecznej. Według ustaleń GOPS w B., D. B. bezpośrednio przed umieszczeniem w DPS był zameldowany na terenie Gminy S. - w miejscowości J. m. [...] (w okresie [...].12.1993 r. do [...].04.2003 r.).

Strona 1/4