Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Ewa Dzbeńska po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku P. T. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prokuratorem Generalnym a Prokuratorem Apelacyjnym w Poznaniu w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku postanawia: odrzucić wniosek.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 9 grudnia 2015 r. P. T. wystąpił do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prokuratorem Generalnym a Prokuratorem Apelacyjnym w Poznaniu w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku.

W uzasadnieniu wnioskodawca wskazał, że oba organy uchylają się od pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sprawców przestępstw usiłowania zabójstwa w sprawach [...] i [...].

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: stosownie do treści art. 15 § 1 pkt 4 w związku z art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), dalej powoływanej jako "P.p.s.a.", Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzyga spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej, oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek a organami administracji rządowej. Przez spór o właściwość, o którym mowa w art. 4 P.p.s.a., należy rozumieć zatem sytuację, w której przynajmniej dwa organy administracji publicznej, jednocześnie uważają się za właściwe do załatwienia konkretnej sprawy (spór pozytywny) lub też żaden z nich nie uważa się za właściwy do jej załatwienia (spór negatywny). Spór o właściwość dotyczyć może zatem wyłącznie sporu pomiędzy organami administracji publicznej.

W rozpoznawanej sprawie wskazać należy, że zgodnie z art. 1 ustawy z 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2015 r., poz. 1438) prokuraturę stanowią Prokurator Generalny oraz podlegli mu prokuratorzy powszechnych i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (ust. 1 powołanego przepisu). Prokuratura jest organem ochrony prawnej (ust. 3 powołanego przepisu). Z powyższego przepisu jednoznacznie wynika, że ani Prokurator Generalny ani Prokurator Apelacyjny w Poznaniu nie są organami administracji publicznej. Zadaniem prokuratury, stosownie do treści art. 2 ustawy o prokuraturze, jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw. Działania służące realizacji ustawowych zadań prokuratury nie podlegają zatem kontroli sądu administracyjnego.

Wobec powyższego, wniosek P. T. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prokuratorem Generalnym a Prokuratorem Apelacyjnym w Poznaniu, podlega odrzuceniu.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 w związku z art. 64 § 3 P.p.s.a. orzekł, jak w postanowieniu.

Strona 1/1