Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. H.
Sentencja

P O S T A N O W E N I E Dnia 2 marca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Maciej Dybowski (spr.) Sędziowie Sędzia NSA Czesława Nowak - Kolczyńska Sędzia del. WSA Agnieszka Miernik po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Starosty [...] o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Starostą [...] a Burmistrzem Gminy i Miasta [...] w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. H. - opiekuna prawnego R. M. o przeniesienie R. M. do innego Domu Pomocy Społecznej postanawia wskazać Starostę [...] jako organ właściwy w sprawie

Uzasadnienie strona 1/3

Pismem z dnia 9 października 2017 r. Starosta [...] (dalej Starosta) wniósł o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Starostą [...] a Burmistrzem Gminy i Miasta [...] (dalej Burmistrz) w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. H. - opiekuna prawnego R. M. o przeniesienie R. M. z Domu Pomocy Społecznej w K. do Domu Pomocy Społecznej w K.

W uzasadnieniu Starosta wskazał, że decyzją z dnia [...] maja 2015 r. nr [...] (dalej decyzja z [...] maja 2015 r.) Burmistrz skierował R. M. do Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w K. Decyzją z dnia [...] maja 2015 r. nr [...] Starosta [...] orzekł o umieszczeniu R. M. w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w K. od dnia [...] maja 2015 r. na czas nieokreślony.

Pismem z dnia [...] lutego 2017 r. opiekun prawny R. M. wystąpił o przeniesienie jej do Domu Pomocy Społecznej w L., doprecyzowując wskazał Dom Pomocy Społecznej w K., . z uwagi na bliższe położenie, co ułatwiałoby kontakt z siostrą.

Pismem z dnia [...] kwietnia 2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w [...] odmówił przeniesienia R. M. do Domu Pomocy Społecznej w K.

Dnia [...] kwietnia 2017 r. opiekun prawny wystąpił z pismem o ponowne rozpatrzenie jej podania i przeniesienie jej siostry do domu pomocy społecznej bliżej jej miejsca zamieszkania. Decyzją z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] odmówił zmiany decyzji z [...] maja 2015 r.

Dnia [...] czerwca 2017 r. opiekun prawny odwołał się od powyższej decyzji, decyzją z dnia [...] czerwca 2017 r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] uchyliło decyzję z [...] maja 2015 r. w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. W uzasadnieniu Kolegium wskazało, że sprawa dotycząca przeniesienia do domu pomocy społecznej w innej miejscowości jest sprawą o umieszczenie w domu pomocy społecznej, zaś zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm., dalej ups) o umieszczeniu w domu pomocy społecznej rozstrzyga organ gminy prowadzącej dom lub starosta powiatu prowadzącego daną placówkę. Kolegium wskazało, że skoro wniosek dotyczy skierowania do Domu Pomocy Społecznej w K., to kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] nie był organem właściwym do rozpatrzenia tego wniosku. Wskazano, że organ ten winien ustalić organ właściwy do wydania decyzji i przekazać mu sprawę. Starosta wskazał, że umieszcza osoby w domach pomocy społecznej, prowadzonych przez Powiat [...], tj. m.in. w Domu Pomocy Społecznej w K., na podstawie decyzji kierującej i ustalającej opłatę, wydanej przez gminę właściwą miejscowo, zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z ww. przepisami to Burmistrz Gminy i Miasta [...] jest organem właściwym do wydania decyzji kierującej do do domu pomocy społecznej i jedynie ten organ może dokonać zmiany wydanej uprzednio decyzji kierującej poprzez wskazanie innego domu pomocy społecznej. Jedynie ten organ może ustalić odpłatność za pobyt. Jest to istotne, ponieważ Gmina [...] ponosi częściową odpłatność za pobyt R. M. w domu pomocy społecznej, tym samym to Burmistrz jest organem właściwym do wydania decyzji o przeniesieniu R. M. do innego domu pomocy społecznej.

Strona 1/3