Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. W. o przyznanie świadczenia wychowawczego
Uzasadnienie strona 2/4

W odpowiedzi na wniosek Wojewoda [...] w piśmie z dnia 2 stycznia 2020r. wniósł o wskazanie Prezydenta Miasta K. jako organu właściwego w sprawie. Organ wskazał, że wbrew twierdzeniom przedstawionym przez wnioskodawcę dokumenty sprawy nie potwierdzają w sposób bezsporny pobytu członka rodziny w N. Informacja, iż ktoś przebywa w bliżej nie określonym miejscu w N. od 31 maja 2019 r., bez podania dokładnego adresu, nie jest wystarczająca do zweryfikowania charakteru oraz okresów pobytu ani przez Wojewodę, ani tym bardziej przez instytucje zagraniczne. Organ podkreślił, że przyjęcie stanowiska wskazanego przez Prezydenta Miasta K. byłoby niekorzystne dla strony, gdyż wymuszałoby wszczęcie przez Wojewodę [...] postępowania wyjaśniającego, skierowanie, mimo braku wystarczających danych, zapytania do instytucji zagranicznej i przedłużenie czasu rozpatrzenia wniosku, do czasu jej uzyskania. Oznacza to przedłużenie czasu załatwienia sprawy o co najmniej kilka miesięcy. W przypadku, gdy nie da się ustalić w sposób nie budzący wątpliwości, że w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest organ gminy. W dalszej części uzasadnienia odpowiedzi na wniosek - podważając pogląd, iż postępowanie Wojewody może doprowadzić do sytuacji skutkującej pozostawieniem wniosku bez rozpoznania - wskazano, że jeżeli wojewoda nie ustali, iż w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organem właściwym do rozpatrzenia wniosku pozostaje gmina, która rozpatruje w takim przypadku wniosek w oparciu o przepisy krajowe. Wojewoda odniósł się także do treści powoływanych przez Prezydenta postanowień Naczelnego Sądu Administracyjnego podjętych w podobnych stanach faktycznych i wyjaśnił, że wskazane postanowienia generalnie potwierdzają stanowisko prezentowane przez Wojewodę [...], zaś część postanowień przywołanych przez Prezydenta Miasta K. wydana została w innych okolicznościach niż stan faktyczny będący przedmiotem wniosku.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z regulacją zawartą w przepisie art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019r. poz. 2325 ze zm.), przywoływanej w uzasadnieniu jako "P.p.s.a.", sądy administracyjne rozstrzygają spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej, oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek, a organami administracji rządowej. Spór o właściwość między jednostkami samorządu terytorialnego, które nie mają wspólnego dla nich organu wyższego stopnia, jest sporem rozstrzyganym przez sąd administracyjny (art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256). Wedle brzmienia art. 15 § 1 pkt 4 P.p.s.a. właściwy w tych sprawach jest Naczelny Sąd Administracyjny. Przez spór o właściwość należy rozumieć sytuację, w której przynajmniej dwa organy administracji publicznej, jednocześnie uważają się za właściwe do załatwienia danej sprawy (spór pozytywny) lub też żaden z nich nie uważa się za właściwy do jej załatwienia (spór negatywny). W rozpoznawanej sprawie spór zainicjowany wnioskiem Prezydenta Miasta K. ma charakter negatywnego sporu o właściwość pomiędzy tym organem a Wojewodą [...], w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku w sprawie świadczenia wychowawczego w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

Strona 2/4