Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. W. o przyznanie świadczenia wychowawczego
Uzasadnienie strona 4/4

Ustalenie, że członek rodziny M. W. przybywa w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wynika jednoznacznie z oświadczenia wnioskodawczyni, złożonego w warunkach art. 13 ust. 2a ustawy 500+, a jednocześnie w sprawie brak jest okoliczności podważających owo ustalenie. Niezależnie od tego nie można także podzielić poglądu Wojewody [...] o istnieniu pewnego minimalnego wymogu skonkretyzowania wniosku o świadczenie wychowawcze, chociażby w zakresie informacji adresowych o miejscu pobytu członku rodziny osoby ubiegającej się o owe świadczenie. Przepis art. 13 ust. 3 pkt 3) ustawy 500+, określając jakie dane winien zawierać wniosek o świadczenie wychowawcze w odniesieniu do "innych osób (...) jeżeli w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego", nie wskazuje na konieczność podania szczegółowych danych owych osób, tak jak ma to miejsce w odniesieniu do danych osoby występującej o przyznanie świadczenia wychowawczego i dzieci, na które świadczenie wychowawcze ma być przyznane (art. 13 ust. 3 pkt 1) i 2) ustawy 500+). W okolicznościach niniejszej sprawy nie można zatem zgodzić się ze stanowiskiem Wojewody [...] o niewystarczającym poziomie ustalenia okoliczności, które przemawiają za koniecznością zastosowania art. 16 ust. 1 ustawy 500+.

Rzecz jasna nie można wykluczyć, że podjęte przez Wojewodę czynności wyjaśniające doprowadzą do ustalenia, że w sprawie nie mają zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia, wówczas organ ten winien przekazać sprawę organowi gminy, jako właściwemu na zasadach ogólnych. Podstawę przekazania sprawy będzie wówczas stanowił art. 16 ust. 8 pkt 1 ustawy 500+. Póki co takie okoliczności nie występują, a to sprawia, że Wojewoda [...] jest organem właściwym w sprawie.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 4, art. 15 § 1 pkt 4 i § 2 P.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny postanowił jak w sentencji.

Strona 4/4