Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. W. o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie kosztów pobytu w placówce dla bezdomnych
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Iwona Bogucka Sędziowie: Sędzia NSA Roman Ciąglewicz Sędzia del. WSA Tomasz Świstak (spr.) po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Wójta Gminy Zielonki o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Wójtem Gminy Zielonki a Burmistrzem Miasta i Gminy Lwówek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. W. o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie kosztów pobytu w placówce dla bezdomnych postanawia: wskazać Wójta Gminy Zielonki jako organ właściwy do rozpoznania wniosku.

Uzasadnienie strona 1/4

Wójt Gminy Zielonki wnioskiem z dnia 18 listopada 2015 r. wystąpił o rozstrzygnięcie sporu o właściwość zaistniałego pomiędzy nim a Burmistrzem Miasta i Gminy Lwówek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie kosztów pobytu M. W. w placówce dla osób bezdomnych.

Powyższy wniosek został złożony w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy.

Zawiadomieniem z dnia 17 września 2015 r. Burmistrzem Miasta i Gminy Lwówek przekazał do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach wniosek M. W. o udzielenie pomocy finansowej na pokrycie kosztów pobytu w placówce dla osób bezdomnych.

W uzasadnieniu zawiadomienia Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek stwierdził, że M. W. od dnia 8 września 2015 r. przebywa w Stowarzyszeniu Pomocy i Integracji Bezrobotnych Lepsza Przyszłość we W., placówce Wspólnoty "[...]" pomagającej osobom bezdomnym i wykluczonym. Placówka ta jest jego miejscem pobytu, nie stanowi jednak lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy. Dalej organ powołał się na art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wskazując, że zgodnie z tą regulacją osoby niezamieszkujące w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowane na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoby niezamieszkujące w lokalu mieszkalnym i zameldowane na pobyt stały w lokalu, w którym nie mają możliwości zamieszkania, to osoby posiadające status osoby bezdomnej. Dla takich osób ustawa o pomocy społecznej przewiduje w art. 101 ust. 2 wyjątek od generalnej zasady ustalenia gminy miejscowo właściwej do udzielania pomocy i stanowi, że w przypadku osoby bezdomnej właściwą miejscowo jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały. Jak wynika zaś z zebranej dokumentacji M. W. posiada ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały w Zielonkach ul. [...], a obecnie przebywa na terenie gminy Lwówek we Władysławowie, organem właściwym w sprawie jest więc Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach.

Wójt Gminy Zielonki nie zgadzając się z tym stanowiskiem, wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu o właściwość. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie postanowieniem z dnia 27 listopada 2015 r., sygn. akt III SO/Kr 28/15 stwierdził swą niewłaściwość w sprawie i przekazał wniosek Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.

W uzasadnieniu wniosku Wójt Gminy Zielonki wskazał, że M. W. ma możliwość zamieszkania w lokalu przy ul. [...] Zielonkach gdzie jest zameldowany na pobyt stały oraz zajmuje lokal mieszkalny w Stowarzyszeniu Pomocy i Integracji Bezrobotnych Lepsza Przyszłość we W., co oznacza, iż nie jest on osobą bezdomną w rozumieniu art. 6 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej, zaś miejsce ostatniego zameldowania na pobyt stały ma znaczenie jedynie w przypadku osób bezdomnych, natomiast w przypadku innych osób ubiegających się o świadczenie właściwość miejscową gminy ustala się według miejsca zamieszkania.

Strona 1/4