Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zażalenia na bezczynność Burmistrza Gminy T.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Włodzimierz Ryms Sędziowie NSA Zofia Flasińska Marek Stojanowski (spr.) po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku D. W. i M. W. o wyłączenie wszystkich sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, oprócz sędziego Wandy Wiatkowskiej-IIków, od orzekania w sprawie o sygn. akt II SA/Wr 512/13 ze skargi D. W., M. W., M.W. i J. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zażalenia na bezczynność Burmistrza Gminy T. postanawia: wyznaczyć Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu do rozpoznania wniosku

Inne orzeczenia o symbolu:
6123 Zasób geodezyjny i kartograficzny
Inne orzeczenia z hasłem:
Wyłączenie sędziego
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Uzasadnienie

Pismem z 26 sierpnia 2013 r., uzupełnionym następnie kolejnymi pismami procesowymi, D. W. i M. W. złożyli wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, oprócz sędziego Wandy Wiatkowskiej-IIków, od orzekania w sprawie o sygn. akt II SA/Wr 512/13 ze skargi D. W., M. W., M. W. i J. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] kwietnia 2013 r. nr SKO [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zażalenia na bezczynność Burmistrza Gminy [...].

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) - dalej jako: "P.p.s.a.", o wyłączeniu sędziego rozstrzyga sąd administracyjny, w którym sprawa się toczy. Jak wynika z art. 22 § 3 P.p.s.a., w razie gdy sąd administracyjny, o którym mowa w art. 22 § 1 P.p.s.a., nie może podjąć postanowienia z powodu braku dostatecznej liczby sędziów, Naczelny Sąd Administracyjny wyznacza inny sąd do rozpoznania wniosku.

W niniejszej sprawie wniosek o wyłączenie sędziów powoduje sytuację, że brak jest wystarczającej liczby sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, którzy mogliby podjąć postanowienie w przedmiocie wyłączenia. W tej sytuacji Naczelny Sąd Administracyjny obowiązany jest wyznaczyć inny sąd.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 22 § 3 P.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6123 Zasób geodezyjny i kartograficzny
Inne orzeczenia z hasłem:
Wyłączenie sędziego
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego