Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do prowadzenie sprawy z wniosku S. G. o wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Monika Nowicka sędzia NSA Maciej Dybowski sędzia del. NSA Jerzy Krupiński (spr.) po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2016 roku na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Burmistrza Miasta Z. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Burmistrzem Miasta Z. a Burmistrzem Miasta i Gminy M. w przedmiocie wskazania organu właściwego do prowadzenie sprawy z wniosku S. G. o wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego postanawia: wskazać Burmistrza Miasta i Gminy M. jako organ właściwy w sprawie.

Uzasadnienie strona 1/3

Burmistrz Miasta Z., wnioskiem z dnia 22 stycznia 2015 r., wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu o rozstrzygnięcie sporu o właściwość, zaistniałego pomiędzy tym organem a Burmistrzem Miasta i Gminy M. w przedmiocie realizacji przyznanego S. G. zasiłku pielęgnacyjnego, przez wskazanie, na podstawie przepisu art. 22 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, jako organu właściwego tego ostatniego organu.

W uzasadnieniu wniosku organ wyjaśnił, że pismem z dnia [...[ listopada2015 r. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w M. przekazał mu według właściwości sprawę dalszej realizacji zasiłku pielęgnacyjnego dla S. G. Organ ten podał, że według poczynionych przez niego ustaleń miejscem zamieszkania strony jest Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Z. W ocenie wnioskującego o rozstrzygnięcie sporu, fakt przebywania strony w tego rodzaju Zakładzie w Z. nie spełnia przesłanki miejsca zamieszkania w znaczeniu wynikającym z art. 25 Kodeksu cywilnego, a to wyklucza możliwość uznania Burmistrza Miasta Z. jako organu właściwego.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Burmistrz Miasta i Gminy M. wnosił o wskazanie Burmistrza Miasta Z. jako organu właściwego do załatwienia sprawy. Burmistrz dowodził, że S. G. od dnia [...] listopada 2015 r. przebywał w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Z., co powoduje, że zasiłek pielęgnacyjny powinien być wypłacany w miejscu jego pobytu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, postanowieniem z dnia 8 grudnia 2015 r., sygn. akt IV SO/Wr 36/15, uznał się niewłaściwym rzeczowo i sprawę przekazał do rozpoznania Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Sądy administracyjne rozpoznają - na podstawie art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 poz. 270 ze zm.), zwanej dalej: P.p.s.a., z zastrzeżeniem art. 22 § 1 K.p.a. - spory o właściwość powstałe pomiędzy organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek a organami administracji rządowej. Przez spór kompetencyjny ( także o właściwość), o którym mowa w art. 4 w/w ustawy procesowej należy zaś rozumieć sytuację, w której przynajmniej dwa organy administracji publicznej jednocześnie uważają się za właściwe do załatwienia konkretnej sprawy ( spór pozytywny) lub też każdy z nich uważa się za niewłaściwy do jej załatwienia ( spór negatywny).

Co do przesłanki zaistnienia sporu, wymaganej jako przesłanki złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu o właściwość, zauważyć należało, że w aktach administracyjnych sprawy znajduje się pismo Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w M. z dnia [...] listopada 2015 r., przekazujące sprawę dalszej realizacji świadczeń rodzinnych przyznanych S. G. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. Z kolei Burmistrz Miasta Z. wszczynając spór o właściwość, również podnosi swoją niewłaściwość miejscową. Doszło zatem w sprawie do negatywnego sporu o właściwość, który nie może być rozpoznany w trybie przepisu art. 22 § 1 pkt 1 K.p.a. ze względu na brak dla tego organu i dla Burmistrza Miasta Z. wspólnego organu wyższego stopnia (właściwe są odpowiednio Samorządowe Kolegium Odwoławcze w J. dla powiatu l., obejmującego Gminę M. i Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L. dla powiatu z.).

Strona 1/3