Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku P.S. o przyznanie zasiłku okresowego i celowego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Olga Żurawska-Matusiak, Sędzia NSA Małgorzata Pocztarek (spr.), Sędzia del. WSA Dariusz Chaciński, po rozpoznaniu w dniu 20 października 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Wójta Gminy [...] o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Wójtem Gminy [...] a Wójtem Gminy [...] w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku P.S. o przyznanie zasiłku okresowego i celowego postanawia: oddalić wniosek.

Uzasadnienie strona 1/3

Pismem z dnia 21 lutego 2020 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] , działający z upoważnienia Wójta Gminy [...] , wystąpił z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy nim a Wójtem Gminy [...] w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie przyznania świadczeń z pomocy społecznej P.S.

W uzasadnieniu wniosku wskazano, że P.S. ma miejsce zamieszkania w [...] . Tymczasowo przebywa w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w [...] . Do tamtejszego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu 21 stycznia 2020 r. złożyła podanie w sprawie przyznania jej pomocy finansowej w postaci zasiłku na zakup żywności i zasiłku okresowego na zakup środków higienicznych oraz opłat. Z uwagi na miejsce zamieszkania w [...] , przekazano podanie wg właściwości. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w [...] przesłał wniosek P.S. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] , jako organowi właściwemu. W uzasadnieniu wskazano, że P.S. przebywa obecnie w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w [...] , wobec czego na podstawie art. 101 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z uwagi na miejsce stałego meldunku na terenie gminy [...] , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w [...] nie jest właściwy miejscowo do rozpatrzenia powyższego wniosku.

Zdaniem wnioskodawcy, art. 101 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej nie ma zastosowania w niniejszej sprawie, bowiem P.S. nie jest osobą bezdomną. Fakt, że czasowo przebywa w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w [...] nie oznacza, że nie ma ona miejsca zamieszkania. W niniejszej sprawie zastosowanie ma art. 101 ust. 1 u.p.s. W zastanym stanie faktycznym wskazać należy, że miejscem zamieszkania P.S. jest [...] w gminie [...] . P.S. tam stworzyła sobie centrum życiowe i tam zamieszkiwała przed tymczasową zmianą swojego miejsca zamieszkania i tam zamierza wrócić.

W odpowiedzi na wniosek Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] , działający z upoważnienia Wójta Gminy [...] , wniósł o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego, ewentualnie o wskazanie Wójta Gminy [...] jako organu właściwego w sprawie.

W uzasadnieniu podniesiono, P.S.miała miejsce zamieszkania na terenie gminy [...] w miejscowości [...] . W związku z przemocą ze strony konkubenta opuściła ww. miejsce zamieszkania i wraz z dwójką dzieci schroniła się w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w [...]. W trakcie pobytu tam, złożyła wniosek o pomoc do MOPS w [...]., który został przekazany do GOPS w [...].. Z kolei GOPS w [...]. stwierdzając, że wnioskodawczym stała się osobą bezdomną w rozumieniu art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U.z 2019r. poz.1507 ze zm.) przekazał wniosek do organu właściwego ze względu na ostatnie zameldowanie na pobyt stały, tzn. do Wójta Gminy [...]..

Następnie Wójt Gminy [...]. podał, że od czasu złożenia przez Wójta Gminy [...]. wniosku do NSA o rozstrzygnięcie sporu, zmienił się stan faktyczny w sprawie. Wnioskodawczyni opuściła ww. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i wraz z dwójką swoich dzieci zamieszkała w wynajętym lokalu na terenie [...]. - ul. [...]. W mieście tym mieszka ojciec wnioskodawczym. Można przyjąć, że wnioskodawczym przeprowadzając się do [...]. i wynajmując tam lokal liczy na wsparcie ojca. Powyższe wynika z oświadczenia z dnia 15 maja 2020 r. przysłanego przez ww. do uczestnika sporu. Uwzględniając powyższe należy przyjąć, że wnioskodawczym ma nowe miejsce zamieszkania w [...]., skoro w tym mieście ześrodkowały się jej istotne interesy życiowe.

Strona 1/3