Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K.P. i M.D. o stwierdzenie nieważności orzeczenia o przejęciu
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Małgorzata Borowiec (spr.) Sędziowie sędzia NSA Anna Lech sędzia del. NSA Janusz Furmanek Protokolant Małgorzata Penda po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2010 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B.P. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Samorządowym Kolegium Odwoławczym w B.P. a Wojewodą L. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K.P. i M.D. o stwierdzenie nieważności orzeczenia o przejęciu - w ramach tzw. Akcji "Wisła" - na własność Państwa nieruchomości rolnej ich rodziców A. i S. S., położonej we wsiach K. i R., obecnie w powiecie parczewskim postanawia: oddalić wniosek.

Uzasadnienie strona 1/2

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B.P. wnioskiem z dnia [...] stycznia 2010 r. wystąpiło do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie negatywnego sporu kompetencyjnego z Wojewodą Lubelskim w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku K.P. i M. D. o stwierdzenie nieważności orzeczenia o przejęciu - w ramach tzw. Akcji "Wisła" - na własność Państwa nieruchomości rolnej ich rodziców A. i S. S., położonej we wsiach K. i R., obecnie powiat parczewski.

W uzasadnieniu wniosku podało, że pomimo podjętych czynności nie udało się zidentyfikować aktu administracyjnego, którego unieważnienia dotyczy żądanie wnioskodawczyń, gdyż nie ustalono daty i numeru orzeczenia na podstawie, którego mogła być przejęta nieruchomość rolna A. i S. S., ani też organu, który niniejsze orzeczenie wydał.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B.P., przyjęło jednak, że takie orzeczenie mogło być wydane, a podstawę prawną jego wydania mogły stanowić przepisy dekretu z dnia 27 lipca 1949 r. o przejęciu na własność Państwa nie pozostających w faktycznym władaniu właścicieli nieruchomości ziemskich, położnych w niektórych powiatach województwa białostockiego, lubelskiego, rzeszowskiego i krakowskiego (Dz. U. Nr 46 poz.339.). Ten akt prawny był bowiem, podstawą prawną do przejmowania nieruchomości należącej do ludności przesiedlonej w ramach tzw. Akcji "Wisła".

W świetle art. 3 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206) wojewoda jest organem administracji rządowej w województwie, do którego właściwości należą wszystkie sprawy z zakresu administracji rządowej w województwie niezastrzeżone w odrębnych ustawach do właściwości innych organów tej administracji oraz, że w myśl art. 3 ust. 1 pkt 7 cyt. ustawy jest on organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Zdaniem Kolegium przepisy te wprowadzają zasadniczą zmianę w zakresie ustalania kompetencji do weryfikacji orzeczeń o przejmowaniu nieruchomości na własność Państwa.

W ocenie Kolegium sprawy przejmowania nieruchomości na własność Państwa są sprawami z zakresu administracji rządowej. Jednocześnie sprawy dotyczące kwestii uregulowanej cyt. dekretem z dnia 27 lipca 1949 r. (Dz. U. Nr 46 poz.339.ze zm.) nie są zastrzeżone do właściwości innego organu administracji rządowej, (a tym bardziej samorządowej). A zatem organem właściwym do załatwienia wniosku K.P. i M.D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia o przejęciu nieruchomości na podstawie cyt. dekretu z dnia 27 lipca 1949 r. jest Wojewoda Lubelski.

Wojewoda Lubelski w odpowiedzi na w/w wniosek wniósł o jego oddalenie.

Zdaniem Wojewody, skoro w toku prowadzonego postępowania nie udało się ustalić ani daty, ani numeru orzeczenia, na podstawie którego mogła być przejęta nieruchomość A. i S. S., ani też organu, który takie orzeczenie wydał oraz nie wiadomo, czy jakakolwiek decyzja dotycząca tych nieruchomości była wydana, to wniosek o rozstrzygniecie sporu kompetencyjnego jest przedwczesny.

Strona 1/2