Wniosek w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Stojanowski (spr.) Sędzia NSA Zofia Flasińska Sędzia NSA Jolanta Rudnicka po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku M.B. o wyłączenie wszystkich sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie od orzekania w sprawie o sygn. akt II SA/Rz 1128/17 ze skargi M.B. na decyzję Prezesa Sądu Okręgowego w [...] z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia: wyznaczyć Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie do rozpoznania wniosku

Inne orzeczenia o symbolu:
6480
Inne orzeczenia z hasłem:
Właściwość sądu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Uzasadnienie

M.B. złożył wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie od orzekania w sprawie o sygn. akt II SA/Rz 1128/17.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm. - dalej jako "P.p.s.a."), o wyłączeniu sędziego rozstrzyga sąd administracyjny, w którym sprawa się toczy. Jak wynika z treści art. 22 § 3 P.p.s.a., w razie gdy sąd administracyjny, o którym mowa w art. 22 § 1 P.p.s.a., nie może podjąć postanowienia z powodu braku dostatecznej liczby sędziów, Naczelny Sąd Administracyjny wyznacza inny sąd do rozpoznania wniosku.

W niniejszej sprawie wniosek o wyłączenie sędziów powoduje sytuację, że brak jest sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, którzy mogliby podjąć postanowienie w przedmiocie wyłączenia. Z tych też względów Naczelny Sąd Administracyjny obowiązany jest wyznaczyć inny sąd.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 22 § 3 P.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6480
Inne orzeczenia z hasłem:
Właściwość sądu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego