Wniosek o przyznanie pomocy w formie zasiłku stałego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Maciej Dybowski, Sędziowie Sędzia NSA Aleksandra Łaskarzewska, Sędzia del. WSA Ewa Kręcichwost-Durchowska (spr.), , po rozpoznaniu w dniu 23 października 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Burmistrza Miasta M. z dnia [...] marca 2020 r., znak: [...] o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Burmistrzem Miasta M. a Burmistrzem Miasta i Gminy L. przez wskazanie organu właściwego do rozpoznania wniosku L. S. o przyznanie pomocy w formie zasiłku stałego postanawia: wskazać Burmistrza Miasta M. jako organ właściwy w sprawie.

Uzasadnienie strona 1/6

Pismem z [...] marca 2020 r., znak: [...], Burmistrz Miasta M. wniósł o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy tym organem a Burmistrzem Miasta i Gminy L. przez wskazanie Burmistrza Miasta i Gminy L. jako organu właściwego do załatwienia sprawy w przedmiocie przyznania L. S. pomocy w formie przyznania zasiłku stałego.

W uzasadnieniu wniosku Burmistrz Miasta M. stwierdził m.in., że [...] lutego 2020 r. do Ośrodka pomocy Społecznej w M. ("MOPS w M.") wpłynęło zawiadomienie z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. ("M-GOPS w L.") o przekazaniu w trybie 65 § 1 k.p.a. wniosku L. S. w sprawie przyznania pomocy w formie zasiłku stałego do załatwienia zgodnie z kompetencją.

Z otrzymanej dokumentacji wynika, że L. S. [...] lutego 2020 r. został zaliczony do osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym. Wnioskodawca jest osobą bezdomną, przebywa w Schronisku dla Osób Bezdomnych, ul. [...],[...] M., a jego ostatnie zameldowanie na pobyt stały to [...] L., ul. [...]. Wniosek został złożony do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w L.

Według zebranej dokumentacji, wnioskodawca przebywa w Schronisku dla Osób Bezdomnych [...] w M., ale schronisko nie jest jego miejscem zamieszkania. Ponadto, wnioskodawca nie został skierowany do Schroniska dla Osób Bezdomnych w M. przez MOPS w M. - ośrodkiem kierującym był MOPS w N., co potwierdza dokumentacja sprawy, znak: [...] z [...] stycznia 2020 r.

Organ stwierdził, że zgodnie z art. 6 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej za osobę bezdomną uznaje się osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt sałaty w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego - noclegowni czy schroniska nie można uznać za lokal socjalny i w żadnym wypadku nie służą one do zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkalnych. Ustawa o pomocy społecznej stanowi, że właściwość miejscową gminy w przypadku osoby bezdomnej, która ubiega się o świadczenia ustala się według ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały. Powyższy zapis gwarantuje bezdomnemu, który zmienia miejsce pobytu częściej niż inne osoby, łatwiejszy dostęp do świadczeń pomocy społecznej. W ocenie organu więc, nie jest on właściwy miejscowo do rozpatrzenia sprawy wnioskodawcy.

Jednocześnie organ wskazał, że przed Naczelnym Sądem Administracyjnym toczy postępowanie o rozstrzygnięcie sporu o właściwość dotyczące wnioskodawcy, w zakresie przyznania pomocy w formie schronienia i zasiłku stałego pod sygnaturą akt I OW 15/20.

W odpowiedzi na wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość Burmistrz Miasta i Gminy L. stwierdził, że nie jest organem właściwym w sprawie.

Organ wskazał, że wnioskodawca wystąpił z prośbą o przyznanie zasiłku stałego z uwagi na otrzymanie orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a wniosek ten trafił do M-GOPS w L. [...] lutego 2020 r. Zgodnie z właściwością został on następnie przesłany do MOPS w M.

Strona 1/6