Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku D. C. o pokrycie kosztów pobytu w Stowarzyszeniu Pomocy Matkom Samotnie Wychowującym Dzieci i Pomocy Bliźniemu w K. postanowił: wskazać Miejsko
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Banasiewicz, Sędziowie NSA Marek Stojanowski, Roman Ciąglewicz (spr.), Protokolant Kamil Wertyński, po rozpoznaniu w dniu 3 października 2008r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w U. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w U. a Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w K. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku D. C. o pokrycie kosztów pobytu w Stowarzyszeniu Pomocy Matkom Samotnie Wychowującym Dzieci i Pomocy Bliźniemu w K. postanowił: wskazać Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w K. jako organ właściwy do rozpoznania wniosku D. C. o pokrycie kosztów pobytu w Stowarzyszeniu Pomocy Matkom Samotnie Wychowującym Dzieci i Pomocy Bliźniemu w K..

Uzasadnienie strona 1/3

UZASADNIENIE.

W dniu [...] do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. wpłynął wniosek D. C. o udzielenie jej pomocy finansowej w formie zasiłku celowego na pokrycie kosztów pobytu w Stowarzyszeniu Pomocy Matkom Samotnie Wychowującym Dzieci i Pomocy Bliźniemu w K. w [...] 2008 r.

Postanowieniem z dnia [...], nr [...], Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K., na podstawie art. 65 § 1 K.p.a., przekazał wniosek do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w U. Wskazał, że zgodnie z art. 101 ust.1, 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, organem właściwym w sprawach pomocy społecznej jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Stwierdził, że Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. nie jest organem właściwym do rozpoznania wniosku D. C. W związku z tym przekazał sprawę do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w U. do załatwienia zgodnie z kompetencją.

Postanowieniem z dnia [...], nr [...], Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w U., powołując się na art. 65 § 1 K.p.a., przesłał wniosek D. C. w sprawie pokrycia kosztów jej pobytu w Stowarzyszeniu wraz z córka A. za miesiąc [...] 2008 r. do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K.. Na podstawie przesłanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w K. wywiadu środowiskowego Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w U. ustalił, że od dnia [...] D. C. przebywa z jedenastoletnią córką A. w Stowarzyszeniu Pomocy Matkom Samotnie Wychowującym Dzieci i Pomocy Bliźniemu w K.. Od tego samego dnia D. C. jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w K. jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku. W 1993 r. D. C. opuściła męża i pięcioro małoletnich dzieci. Od tamtego czasu nie przebywa w gminie U.. W 1996 r., wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w S., rozwiązano małżeństwo z jej winy i pozbawiono ją władzy rodzicielskiej nad dziećmi. W dniu [...] 2000 r. D. C. została wymeldowana z miejscowości [...], gmina U. Obecnie jest zameldowana na pobyt czasowy w K., przy ulicy [...]. Przebywając w K. utworzyła nową rodzinę. W dniu [...] urodziła córkę A., która obecnie jest uczennicą Szkoły Podstawowej S. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w K. pokrywa jej koszty opłat za posiłki. Rodzina, którą obecnie tworzy D. C. ma ustanowiony nadzór kuratorski. Zdaniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w U., okoliczności te wskazują na zamiar stałego pobytu D. C. w K.. Z tego powodu wniosek powinien być przekazany do załatwienia według właściwości do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K..

Postanowieniem z dnia [...], nr [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S., po rozpatrzeniu zażalenia D. C., uchyliło zaskarżone postanowienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w U., z dnia [...] Kolegium stwierdziło, że postanowienie wydane w trybie art. 65 § 1 K.p.a. wiąże zarówno stronę, jak i organ, któremu sprawę przekazano. W takiej sytuacji organ ten może wystąpić ze sporem kompetencyjnym na zasadzie art. 4 P.p.s.a. Skoro postanowienie Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. nie zostało zaskarżone przez stronę, to wiąże ono Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w U.. Jeżeli uważa on, że właściwy jest inny organ to winien wystąpić do sądu administracyjnego o rozstrzygnięcie sporu o właściwość.

Strona 1/3