Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie skierowania do Domu Pomocy Społecznej J. J. oraz do wydania decyzji ustalającej odpłatność za pobyt tej osoby w Domu Pomocy Społecznej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Lech, Sędziowie NSA Izabella Kulig - Maciszewska - spr., Małgorzata Pocztarek, Protokolant Kamil Wertyński, po rozpoznaniu w dniu 3 stycznia 2008 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Prezydenta Miasta K. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta K. a Burmistrzem M. w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie skierowania do Domu Pomocy Społecznej J. J. oraz do wydania decyzji ustalającej odpłatność za pobyt tej osoby w Domu Pomocy Społecznej postanawia: wskazać Prezydenta Miasta K. jako organ właściwy do rozpoznania wniosku

Uzasadnienie strona 1/3

Prezydent Miasta K. - reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w K. pismem z dnia 14 września 2007 r. wniósł o wskazanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w M. działającego z upoważnienia Burmistrza w M., jako organu właściwego skierowania do Domu Pomocy Społecznej J. J. oraz do wydania decyzji ustalającej odpłatność za pobyt tej osoby w Domu Pomocy Społecznej.

W uzasadnieniu wniosku wskazano, iż Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w K. pismem z dnia 24 maja 2007r. zwrócił się do Ośrodka Pomocy Społecznej w M. jako Ośrodka działającego na terenie Gminy właściwej wg. miejsca zamieszkania, o wydanie decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej oraz decyzji ustalającej odpłatność za pobyt w DPS w K., J. J., która została umieszczona w tej placówce.

Wnioskodawca zaznaczył, że zainteresowana zameldowana jest na pobyt stały w Gminie M.: [...] K. ul. [...]. Natomiast od 12 kwietnia 2007r. przebywa na terenie Gminy K. Przyjechała z Gminy swojego zamieszkania, aby zamieszkać z mężem K. J., który jest osobą bezdomną. Dzięki uprzejmości znajomych posiada on wprawdzie zameldowanie w K., jednak faktycznie nie przebywa pod tym adresem, bowiem od ok. 7 lat mieszka w stogu słomy. J. J. w dniu 12 kwietnia 2007r. przyjechała do męża, uciekając z dotychczasowego miejsca zamieszkania, gdzie posiada stałe zameldowanie. W związku z powyższym wniosła o wstrzymanie wypłaty świadczeń pomocy społecznej oraz zasiłku pielęgnacyjnego wypłacanych w Gminie M. Wystąpiła z wnioskiem o przyznanie jej tych świadczeń w Gminie K., w której to gminie przyznawaniem tych świadczeń zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w K. Na dzień dzisiejszy pobiera w tutejszym Ośrodku zasiłek pielęgnacyjny. J. J. w pismach wnoszonych do MOPR K. podaje adres zameldowania tożsamy z adresem zameldowania męża K. J., jednak jak wynika z ustaleń Ośrodka, nie jest tam faktycznie zameldowana.

Z uwagi na pogarszający się stan zdrowia, w dniu 21 maja 2007r., została za jej zgodą umieszczona w DPS w K. Ze względu na trudną sytuację zdrowotną oraz niemożność podejmowania świadomie decyzji (schizofrenia), zaistniała konieczność szybkiej reakcji i umieszczenia osoby w najbliższym, posiadającym wolne miejsca domu pomocy społecznej. Została w ten sposób złamana zasada, wynikająca z art. 54 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, umieszczania w najbliższym miejscu zamieszkania domu pomocy społecznej.

Postanowieniem z dnia [...] czerwca 2007 r., Ośrodek Pomocy Społecznej w M. przekazał zgodnie z właściwością Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w K. wniosek J. J. o udzielenie pomocy w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej. Jako uzasadnienie powyższego postanowienia przytoczono fakt, że K. jest miejscem zamieszkania Pani J., gdyż przybyła tu z zamiarem stałego pobytu. Ośrodek Pomocy Społecznej w M. uznał również, że Pani J. J. przebywała w K. pod adresem ul. [...].

W ocenie wnioskodawcy J. J. jako osoba chora, po przyjeździe do K. stała się osobą bezdomną, w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej. W toku postępowania MOPR K. ustalił, że w związku z bezdomnością osoby umieszczonej w DPS ul. [...] oraz brakiem świadomej decyzji, co do przebywania na terenie Gminy K., gminą właściwą dla Pani J. J. jest Gmina M. Trudno jest bowiem mówić o jakimkolwiek zamiarze, w rozumieniu art. 25 k.c. u osoby z zaburzeniami psychicznymi. W związku z powyższym uznać należy, że Gmina K. nie jest właściwa do rozpatrzenia wniosku Pani J. J. o skierowaniu jej do domu pomocy społecznej oraz ustaleniu odpłatności za ten pobyt.

Strona 1/3