Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. M. o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Aleksandra Łaskarzewska, Sędziowie Sędzia NSA Maciej Dybowski, Sędzia del. WSA Ewa Kręcichwost-Durchowska (spr.), , po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Burmistrza B. z dnia [...] marca 2020 r., znak: [...] o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Burmistrzem B. a Wojewodą [...] w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. M. o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: wskazać Wojewodę [...] jako organ właściwy w sprawie.

Uzasadnienie strona 1/5

Pismem z [...] marca 2020 r., znak: [...], Burmistrz B.) wniósł o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między tym organem a Wojewodą [...] w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. M. o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W uzasadnieniu wniosku Burmistrz B. stwierdził m.in., że [...] marca 2020 r. K. M. złożyła w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w B. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. W związku ze złożonym [...] marca 2020 r. pisemnym oświadczeniem wnioskodawczyni, że jej mąż, R. M., przebywa poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, przedmiotowy wniosek, zgodnie z treścią art. 23a ww. ustawy, został przekazany do Wojewody [...] jako organu właściwego do jego rozpoznania.

W dniu [...] marca 2020 r. do MGOPS w B. wpłynęło pismo od Wojewody [...] z [...] marca 2020 r., znak sprawy: [...], w którym stwierdzono, że w sprawie przedmiotowego wniosku nie mają zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i przekazano go MGOPS w B.

Burmistrz B. podkreślił, że treść art. 23a ust 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych stanowi, że w przypadku, gdy osoba uprawiona do świadczeń rodzinnych lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami Wojewodzie. Powyższy przepis nie ma zastosowania jedynie w przypadku wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (art. 23a ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych). Artykuł 2 ust. 2 omawianej ustawy o świadczeniach rodzinnych informuje, że świadczenie pielęgnacyjne jest jednym ze świadczeń rodzinnych.

W związku z powyższym organ stwierdził że K. M. (osoba wnioskująca o przyznanie jej świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaniem opieki nad ojcem, C. J.) pozostaje w związku małżeńskim z R. M., który niewątpliwie, zgodnie z treścią art. 3 pkt 16 ww. ustawy, jest członkiem jej rodziny.

R. M., jak zainteresowana wskazała w oświadczeniu oraz opracowanym przez Wojewodę [...] formularzu, przebywa i wykonuje pracę poza granicami Rzeczpospolitej Polski. W opinii organu zatem w sprawie znajduje zastosowanie przepis art. 23a ustawy o świadczeniach rodzinnych, a stanowisko Wojewody w tym zakresie jest nieprawidłowe.

W odpowiedzi na wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość, pismem z [...] lipca 2020 r., Wojewoda wniósł o wskazanie Burmistrza B. jako organu właściwego w sprawie.

Organ stwierdził, że [...] marca 2020 r. z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. wpłynął wniosek K. M. z [...] marca 2020 r. o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad C. J., biologicznym ojcem wnioskodawczyni. Wniosek został przekazany na podstawie art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.). Do akt sprawy załączone zostało oświadczenie wnioskodawczymi, w którym informuje ona, że jej mąż, R. M., jest osobą aktywną zawodowo na terenie N.

Strona 1/5