Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym Przewodniczący Sędzia NSA Anna Lech po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Gminy Miasta Gdańska na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 września 2011 r., sygn. akt I SA/Wa 851/11 odrzucające skargę kasacyjną Gminy Miasta Gdańska od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 lipca 2011 r., sygn. akt I SA/Wa 851/11 oddalającego skargę Gminy Miasta Gdańska na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] lutego 2011 r., Nr [...] w przedmiocie ustalenie odszkodowania za nieruchomość postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 26 września 2011 r., sygn. akt I SA/Wa 851/11, odrzucił skargę kasacyjną Gminy Miasta Gdańska od wyroku tegoż Sądu z dnia 14 lipca 2011 r., sygn. akt I SA/Wa 851/11, oddalającego skargę Gminy Miasta Gdańska na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] lutego 2011 r., Nr [...], w przedmiocie ustalenie odszkodowania za nieruchomość, wskazując, że została wniesiona po terminie.

Sąd podał, że odpis wyroku z dnia 14 lipca 2011 r. wraz z uzasadnieniem doręczono pełnomocnikowi skarżącej - H. P. - w dniu 16 sierpnia 2011 r., zaś skargę kasacyjną złożono w dniu 19 września 2011 r. (data stempla pocztowego), a więc po terminie.

Na to postanowienie Gmina Miasta Gdańsk złożyła zażalenie zarzucając naruszenie art. 67 § 5, art. 177 i art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270ze zm.). Wniesiono o uchylenie zaskarżonego postanowienia oraz o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu podniesiono, że odpis wyroku z dnia 14 lipca 2011 r. wraz z uzasadnieniem doręczono pracownikowi skarżącej, a nie pełnomocnikowi ustanowionemu do reprezentowania, w związku z czym uznano, że doręczenie to było nieprawidłowe.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

zgodnie z art. 177 § 1 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Stosownie zaś do art. 67 § 2 tej ustawy, pisma w postępowaniu sądowym lub orzeczenia dla osoby prawnej, jak również dla jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, doręcza się organowi uprawnionemu do reprezentowania ich przed sądem lub do rąk pracownika upoważnionego do odbioru pism. Jeżeli pełnomocnik nie wykazał odrębnego adresu, pod który kierować należy korespondencję, przyjąć trzeba, że adresem tym jest adres strony skarżącej.

Wobec tego, doręczenie korespondencji pełnomocnikowi osoby prawnej (jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej) w jej siedzibie, może nastąpić w sposób uregulowany w przepisie art. 67 § 2 powołanej ustawy.

W rozpoznawanej sprawie pełnomocnikiem Gminy Miasta Gdańska - Urzędu Miejskiego w Gdańsku była H. P. - Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu Kierownik Referatu Obrotu Nieruchomościami, zasadnie zatem odpis wyroku z dnia 14 lipca 2011 r. wysłano na podany w skardze adres tegoż Urzędu, kierując je do H. P. jako pełnomocnika. W dniu 16 sierpnia 2011 r. przesyłkę sądową odebrał pracownik Urzędu Miejskiego w Gdańsku - V. S., która jest osobą do tego uprawnioną - co potwierdza stempel z imieniem i nazwiskiem tego pracownika oraz umieszczenie na tym dokumencie pieczęci firmowej Urzędu. Zaznaczyć w tym miejscu należy, że odebranie pisma przez pracownika osoby prawnej w jej siedzibie (w siedzibie jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej), rodzi domniemanie w zakresie umocowania do odbioru pism adresowanych do zatrudniającej go jednostki, zwłaszcza gdy posługuje się on pieczęcią firmową.

Wobec tego uznać należy, że Sąd pierwszej instancji prawidłowo uznał doręczenie za prawnie skuteczne.

W tej sytuacji to od 16 sierpnia 2011 r. należy liczyć trzydziestodniowy termin do zaskarżenia wyroku z dnia 14 lipca 2011 r. , który to termin upływał z dniem 15 września 2011 r.

Zatem składając skargę kasacyjną w dniu 19 września 2011 r. strona nie zachowała terminu określonego w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W tej sytuacji uznać należy, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie prawidłowo postanowił o odrzuceniu skargi kasacyjnej.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił, jak w sentencji.

Strona 1/1