Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
Sentencja

Dnia 25 października 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Irena Kamińska po rozpoznaniu w dniu 25 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia T.S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2016 r. o sygn. akt IV SA/Wa 1136/15 zwracające wpis od skargi kasacyjnej T.S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 września 2015 r. o sygn. akt IV SA/Wa 1136/15 w sprawie ze skargi T.S. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 21 czerwca 2016 r. zwrócił skarżącemu kwotę 1988 (tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt osiem) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi kasacyjnej. Jak wskazał, stosownie do treści art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) Sąd z urzędu zwraca stronie cały wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego. Postanowienie w przedmiocie zwrotu wpisu może być wydane na posiedzeniu niejawnym (art. 232 § 2 powołanej ustawy). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z 25 maja 2016r. odrzucił skargę kasacyjną T.S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 września 2015 r. sygn. akt IV SA/Wa 1136/15 sprawie ze skargi T.S. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość. W sprawie został uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 1988 (tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt osiem) złotych. Z uwagi na powyższe Sąd pierwszej instancji - działając na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 powyższej ustawy, postanowił o zwrocie kwoty 1988 (tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt osiem) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi kasacyjnej.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł T.S. zarzucając naruszenie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. przez niezasadne zastosowanie, pomimo że postanowienie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej nie jest prawomocne.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

Zaskarżone postanowienie uznać należy za przedwczesne. Opiera się ono na postanowieniu WSA w Warszawie z dnia 25 maja 2016 r., które nie jest prawomocne. Jednocześnie zostało ono uchylone przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 25 października 2016 r. o sygn. akt I OZ 1015/16. Stąd przedwcześnie Sąd pierwszej instancji zastosował art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

W świetle powyższego NSA, na podstawie art. 185 § 1 p.p.s.a. uchylił zaskarżone postanowienie (nie było potrzeby przekazywania sprawy do ponownego rozpoznania, bowiem WSA w Warszawie nie badał jej merytorycznie).

Strona 1/1