Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu zwrotu środków na podjęcie działalności gospodarczej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Wojciech Jakimowicz po rozpoznaniu w dniu 26 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia I.F. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 8 sierpnia 2018 r., sygn. akt: II SA/Ke 317/18 o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 27 czerwca 2018 r., sygn. akt: II SA/Ke 317/18 oddalającego skargę I.F. na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia [..] marca 2018 r., znak: [..] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu zwrotu środków na podjęcie działalności gospodarczej postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie strona 1/2

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2018 r., sygn. akt: II SA/Ke 317/18 odmówił I.F. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku tego Sądu z dnia 27 czerwca 2018 r., którym oddalono skargę I.F. na decyzję Wojewody Ś. z dnia [..] marca 2018 r., znak: [..] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu zwrotu środków na podjęcie działalności gospodarczej.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd wyjaśnił, że powołane we wniosku o przywrócenie terminu okoliczności nie przemawiają za uznaniem, że do uchybienia doszło bez winy skarżącej. Jak wskazał Sąd I instancji, w terminie do zgłoszenia żądania sporządzenia uzasadnienia wyroku I.F. złożyła wniosek o wydanie odpisu wyroku z klauzulą prawomocności, wykonalności. W uznaniu Sądu wniosek ten nie wskazuje, aby zawarte w nim żądanie było określone nieprecyzyjnie, jak podnoszono we wniosku o przywrócenie terminu i nie wynika z niego, aby intencją skarżącej było uzyskanie wyroku wraz z uzasadnieniem celem rozważenia ewentualnego wywiedzenia skargi kasacyjnej. Sąd zwrócił także uwagę, że o konieczności zgłoszenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku skarżąca została prawidłowo pouczona na rozprawie, zatem twierdzenia skarżącej, że nie miała świadomości jakiej treści wniosek należy złożyć nie przemawiają za przyjęciem, że wniosek o przywrócenie terminu mógł być uwzględniony.

Składając zażalenie na powyższe postanowienie skarżąca podniosła, że faktycznie została pouczona na rozprawie o prawie złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku i w terminie do jego zgłoszenia wniosła o doręczenie wyroku z klauzulą prawomocności, ale nie miała świadomości, że uzasadnienie wyroku jest jego odrębną częścią, a jej intencją było uzyskanie uzasadnienia wyroku, skoro jej skarga została oddalona.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie mogło zostać uwzględnione. Stosownie do art. 86 § 1 i art. 87 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1302) zwanej dalej p.p.s.a., sąd na wniosek strony postanowi o przywróceniu terminu, jeżeli strona bez swojej winy nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym. We wniosku o przywrócenie terminu należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu.

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym przyjmuje się, iż brak winy w uchybieniu terminu powinien być oceniany z uwzględnieniem wszystkich okoliczności konkretnej sprawy, w sposób uwzględniający obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o własne interesy. Sąd rozpatrujący tego rodzaju sprawy korzysta zatem z wiedzy prawniczej, ale i doświadczenia życiowego pozwalającego ocenić na gruncie konkretnego stanu sprawy przesłanki przemawiające za przywróceniem terminu lub jego odmową. Nie można jednocześnie tracić z pola widzenia, że przywrócenie terminu ma charakter wyjątkowy i nie jest możliwe, gdy strona dopuściła się choćby lekkiego niedbalstwa. Zatem przywrócenie terminu może mieć miejsce wówczas, gdy uchybienie terminu nastąpiło wskutek przeszkody, której strona nie mogła usunąć, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku.

Strona 1/2