Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

Dnia 27 listopada 2013 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Joanna Banasiewicz po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia E. P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2013 r. sygn. akt II SA/Wr 261/13 uchylające postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2013 r. i odrzucające zażalenie E. P. na zarządzenie wzywające do uzupełnienia braków formalnych skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia [...] stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: oddalić zażalenie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu postanowieniem z dnia 10 lipca 2013 r. sygn. akt II SA/Wr 261/13 działając na podstawie art. 165 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. - dalej "p.p.s.a.") i art. 178 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a. w punkcie I uchylił postanowienie tego Sądu z dnia 18 czerwca 2013 r. a w punkcie II odrzucił zażalenie E. P. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 8 kwietnia 2013 r. wzywające do uzupełnienia braków formalnych skargi tego skarżącego.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd I instancji podał, że w zaskarżonym postanowieniu uszło uwadze Sądu, że rozpoznawana sprawa dotyczy skargi rozpatrywanej w warunkach opisanych w art. 18 § 1 pkt 6a p.p.s.a., zgodnie z którym sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy w sprawie dotyczącej skargi na decyzję albo postanowienie, jeżeli w prowadzonym wcześniej postępowaniu w sprawie brał udział w wydaniu wyroku lub postanowienia kończącego sprawę. Rozstrzygnięcie z punktu drugiego oparto na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a. albowiem na zarządzenie Przewodniczącego wzywające skarżącego do uzupełnienia braków formalnych skargi, poprzez nadesłanie jej odpisów zażalenie nie przysługuje.

W zażaleniu na powyższe postanowienie E. P. wniósł o uchylenie wskazanych w zażaleniu zarządzeń i postanowień wydanych przez wyłączonego sędziego. Skarżący zakwestionował także zasadność wezwania do uzupełniania braków formalnych poprzez nadesłanie 36 egzemplarzy odpisów skargi, a także podniósł argumenty merytoryczne odnoszące się do wniesionej skargi.

Wskazując na powyższe skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 18 § 1 pkt 6a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy w sprawach dotyczących skargi na decyzję albo postanowienie, jeżeli w prowadzonym wcześniej postępowaniu w sprawie brał udział w wydaniu wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie. Skoro sędzia NSA Zygmunt Wiśniewski, zgodnie z informacją zawartą w protokole losowania (k. 26), podlegał w rozpoznawanej sprawie wyłączeniu, to prawidłowo zaskarżonym postanowieniem Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchylił postanowienie wydane przez tego sędziego w dniu 18 czerwca 2013 r.

W odniesieniu do kwestii odrzucenia zażalenia skarżącego na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału wzywające do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie 36 egzemplarzy jej odpisów należy stwierdzić, że zażalenie na zarządzenie przewodniczącego jest dopuszczalne jedynie, gdy ustawa przewiduje taki środek - zgodnie z art. 198 p.p.s.a. Niezałączenie odpisów skargi jest brakiem formalnym który podlega uzupełnieniu w trybie art. 49 p.p.s.a., a więc na zarządzenie przewodniczącego. Skoro ustawodawca nie przewidział, by takie zarządzenie mogło być zaskarżone, zatem na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 8 kwietnia 2013 r. zażalenie jest niedopuszczalne.

Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze