Zażalenie R. Ł. od zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi R. Ł. w przedmiocie wymierzenia Wojewodzie [...] grzywny za niewykonanie wyroku w sprawie II SAB/Bd 135/12
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Maciej Dybowski po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia R. Ł. od zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 24 października 2013 r., sygn. akt II SA/Bd 535/13 o wezwaniu skarżącej do uiszczenia opłaty kancelaryjnej w sprawie ze skargi R. Ł. w przedmiocie wymierzenia Wojewodzie [...] grzywny za niewykonanie wyroku z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie II SAB/Bd 135/12 postanawia oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 22 października 2013 r., sygn. akt II SA/Bd 535/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę R. Ł. w przedmiocie wymierzenia Wojewodzie [...] grzywny za niewykonanie wyroku z dnia 30 stycznia 2013 r., II SAB/Bd 135/12 (k. 32 akt II SA/Bd 535/13).

Pismem z 23 października 2013 r. R. Ł. (dalej skarżąca) wniosła "o wydanie wyroku wraz z uzasadnieniem" z 22 października 2013 r. "nieodpłatnie celem sporządzenia skargi kasacyjnej" (k. 33 akt II SA/Bd 535/13).

Zarządzeniem z 24 października 2013 r. II SA/Bd 535/13 (dalej zarządzenie) Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy wezwał do uiszczenia w terminie 7 dni opłaty kancelaryjnej w kwocie 100 zł, pod rygorem ściągnięcia (k. 35 akt II SA/Bd 535/13).

Zażalenie na zarządzenie wywiodła skarżąca (k. 49-54 akt II SA/Bd 535/13).

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie okazało się niezasadne.

Zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej ppsa) strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Opłatami sądowymi są, zgodnie z art. 212 § 1 ppsa, wpis i opłata kancelaryjna.

Opłatę kancelaryjną za odpis orzeczenia z uzasadnieniem doręczony na skutek wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, zgłoszonego w terminie siedmiu dni od ogłoszenia orzeczenia albo doręczenia odpisu sentencji orzeczenia, pobiera się w kwocie 100 zł (§ 2 rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych (Dz. U. nr 221, poz. 2192, dalej rozporządzenie).

Zgodnie z art. 234 § 2 ppsa, opłatę kancelaryjną za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, doręczonego na skutek żądania zgłoszonego w terminie siedmiodniowym od ogłoszenia orzeczenia, pobiera się przy zgłoszeniu wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i jego doręczenie. Jeżeli opłata nie została uiszczona, przewodniczący zarządzi ściągnięcie jej od strony, która złożyła wniosek. Jeżeli odpis orzeczenia z uzasadnieniem sporządzany jest na wniosek (art. 141 § 2 ppsa), opłatę kancelaryjną pobiera się przy zgłoszeniu wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i jego doręczenie w kwocie 100 zł (§ 2 rozporządzenia). Odpis taki doręcza się bez względu na to, czy strona uiściła opłatę kancelaryjną. Doręczenie odpisu oznacza jednak powstanie obowiązku uiszczenia opłaty. Nie mają wpływu na istnienie takiego obowiązku przesłanki dotyczące m.in. sytuacji rodzinnej, materialnej oraz wysokości dochodów strony (postanowienie NSA z 6.7.2011 r., II FZ 284/11, Lex nr 1083194). Mogą one natomiast stanowić podstawę do ewentualnego umorzenia na wniosek dłużnika tej należności (postanowienie NSA z 26.6.2008 r., I FZ 254/08, Lex nr 479129). Trudna sytuacja majątkowa strony nie ma żadnego znaczenia przy wzywaniu jej do uiszczenia opłaty kancelaryjnej (postanowienie NSA z 23.7.2009 r., II FZ 288/09, LEX nr 552709). Może natomiast stanowić, zanim powstanie obowiązek zapłaty, podstawę do ubiegania się o skorzystanie z prawa pomocy M. Niezgódka-Medek w: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Wolters Kluwer 2013, uw. 1 i 4 do art. 234). Skarżąca przed powstaniem obowiązku zapłaty opłaty kancelaryjnej, nie ubiegała się o prawo pomocy.

W niniejszej sprawie skarga skarżącej przedmiocie wymierzenia Wojewodzie [...] grzywny za niewykonanie wyroku z dnia 30 stycznia 2013 r. II SAB/Bd 135/12 została oddalona wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 22 października 2013 r., II SA/Bd 535/13. Odnosząc się do zarzutu niepoinformowania skarżącej o konieczności uiszczenia opłaty kancelaryjnej w wysokości 100 zł za sporządzenie uzasadnienia wskazać należy, że na podstawie art. 140 § 1 ppsa stronie działającej bez adwokata lub radcy prawnego, obecnej przy ogłoszeniu wyroku, przewodniczący udzieli wskazówek co do sposobu i terminów wniesienia środka odwoławczego. Jak wynika z treści protokołu rozprawy z 22 października 2013 r., skarżąca została pouczona o możliwości otrzymania pisemnego uzasadnienia wyroku i związaną z tym opłatą kancelaryjną w kwocie 100 zł (k. 30-31 akt II SA/Bd 535/13).

Wskazać należy, że rozpoznanie zarzutów kierowanych w stosunku do wyroku sądu, który zapadł w sprawie może mieć miejsce w postępowaniu przed NSA zainicjowanym skargą kasacyjną, nie zaś w postępowaniu zażaleniowym dotyczącym nieuiszczenia opłaty kancelaryjnej.

Mając powyższe na względzie Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 198 i 197 § 2 ppsa, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1