Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury z dnia [...], nr [...] w przedmiocie przekazania sprawy według właściwości
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Jaśkowska po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia T. K. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 stycznia 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 112/08 wzywające do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi T. K. na postanowienie Ministra Infrastruktury z dnia [...], nr [...] w przedmiocie przekazania sprawy według właściwości postanawia oddalić zażalenie NSA/post. 1 -postanowienie "ogólne"

Uzasadnienie

Zarządzeniem z dnia 21 stycznia 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 112/08 Przewodniczący Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wezwał T. K. do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi T. K. na postanowienie Ministra Infrastruktury z dnia [...], nr [...] w przedmiocie przekazania sprawy według właściwości do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 100 zł stosownie do § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

W zażaleniu na powyższe zarządzenie T. K. wniósł o jego uchylenie oraz ściągnięcie kwoty 100 zł tytułem wpisu sądowego od Ministerstwa Infrastruktury. Wskazał, że działająca z upoważnienia Ministra Infrastruktury Podsekretarz Stanu nie wskazała prawidłowo organu. Podpisane bowiem przez nią postanowienie Ministra Infrastruktury z dnia [...] o sygn. [...], jak wynika z oznaczenia na kopercie pocztowej, zostało przesłane przez Ministerstwo Budownictwa. Ponadto podniósł zarzuty niezwiązane z zaskarżonym zarządzeniem.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest uzasadnione.

Zgodnie z art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Stosownie do art. 220 § 1 p.p.s.a. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Wysokość wpisu określa na podstawie art. 233 p.p.s.a. Rada Ministrów w drodze

Sygn. akt I OZ 116/08 rozporządzenia. W zaskarżonym zarządzeniu Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 stycznia 2008 r. prawidłowo określono, na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), zgodnie z którym wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi w sprawach skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym 100 zł, wysokość wpisu sądowego od skargi na kwotę stu złotych. W zażaleniu nie zakwestionowano zarówno podstawy prawnej zaskarżonego zarządzenia jak i wysokości wpisu ograniczając się do stwierdzenia, że działająca z upoważnienia Ministra Infrastruktury Podsekretarz Stanu przesyłając postanowienie Ministra Infrastruktury z dnia [...] o sygn. [...] nie wskazała prawidłowo organu. Podpisane bowiem przez nią postanowienie Ministra Infrastruktury, jak wynika z oznaczenia na kopercie pocztowej, zostało przesłane przez Ministerstwo Budownictwa." Tak sformułowane zarzuty nie mogły być uwzględnione, gdyż nie podważają zgodności z prawem zaskarżonego zarządzenia.

W tym stanie rzeczy skoro zażalenie nie zawiera uzasadnionych podstaw zaskarżenia, podlega ono oddaleniu na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), wobec czego orzeczono jak w sentencji.

Strona 1/1