Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący sędzia NSA Czesława Nowak-Kolczyńska po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia K.J. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 lipca 2018 r., sygn. akt IV SA/Wa 3438/17 o odrzuceniu skargi K.J. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści postanawia: oddalić zażalenie

Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 20 lipca 2018r., sygn. akt IV SA/Wa 3438/17, odrzucił skargę K.J. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] listopada 2017 r. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o treści żądanej. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że zarządzeniem z dnia 28 grudnia 2017 r. Przewodnicząca Wydziału IV WSA w Warszawie wezwała skarżącego do uzupełnienia braków fiskalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego od wniesionej skargi w kwocie 100 zł. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 8 maja 2018 r., sygn. akt I OZ 428/18 oddalił zażalenie na powyższe zarządzenie z dnia 28 grudnia 2017 r. Wobec powyższego zarządzeniem z dnia 24 maja 2018 r. Przewodnicząca Wydziału IV WSA w Warszawie wezwała skarżącego do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 28 grudnia 2017 r., pouczając, że niewykonanie wezwania będzie skutkowało odrzuceniem skargi. Wezwanie Sądu zostało doręczone skarżącemu w dniu 30 maja 2018 r. lecz w zakreślonym terminie, tj. do dnia 6 czerwca 2018 r., wpis nie został uiszczony. Mając to na względzie WSA w Warszawie stwierdził, że zaszły przesłanki do odrzucenia skargi na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm., dalej jako "P.p.s.a."). Jednocześnie Sąd I instancji wskazał, że zasadność wezwania do uiszczenia wpisu od skargi została potwierdzona postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 maja 2018 i jakakolwiek polemika z wyrażonym tam stanowiskiem jest niedopuszczalna.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł K.J., wnosząc o jego uchylenie. W zażaleniu podniósł, że w sprawie brak jest podstaw prawnych do żądania opłat sądowych, bowiem zakres sprawy dotyczy stosunku służbowego, a ten zgodnie z art. 239 P.p.s.a. jest zwolniony od opłat sądowych.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zawiera usprawiedliwionych podstaw.

Zgodnie z art. 220 § 1 i 3 P.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przypadku braku opłaty przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Zażalenie, skarga, skarga kasacyjna oraz skarga o wznowienie postępowania, od których mimo wezwania nie został uiszczony wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 P.p.s.a).

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, skoro skarżący, pomimo prawidłowego wezwania nie uiścił wpisu od skargi, to zasadnie Sąd I instancji skargę tę odrzucił.

Odnosząc się do zarzutu zawartego w zażaleniu, że w sprawie brak jest podstaw prawnych do żądania od skarżącego opłat sądowych, wskazać należy, że Naczelny Sąd Administracyjny prawomocnym postanowieniem z dnia 8 maja 2018 r., sygn. akt I OZ 428/18 oddalił zażalenie skarżącego na zarządzenie wzywające do uiszczenia wpisu od skargi. W postanowieniu tym NSA podkreślił, że niniejsza sprawa nie należy do kategorii spraw ze stosunków pracy i stosunków służbowych, gdyż nie dotyczy stosunku służbowego skarżącego. Kwestia zasadności wezwania skarżącego do wpisu została zatem przesądzona i jakakolwiek polemika z powyższym stanowiskiem jest niedopuszczalna, na co słusznie zwrócił uwagę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w zaskarżonym postanowieniu.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 1 i § 2 P.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji