Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oku nr [...] w przedmiocie przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Zbigniew Ślusarczyk po rozpoznaniu w dniu 7 września 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia M. J.-G. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2017 roku sygn. akt IV SA/Wa 587/16 oddalającego wniosek M. J.-G. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sądowym w sprawie ze skargi G. A., J. W., S. B. M. i M. E. M. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] stycznia 2013 roku nr [...] w przedmiocie przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie strona 1/4

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 16 stycznia 2017 roku sygn. akt IV SA/Wa 587/16 wydanym na podstawie art. 33 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 roku, poz. 212 ze zm., dalej: p.p.s.a.) oddalił wniosek M. J.-G. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sądowym toczącym się w sprawie ze skargi G. A., J. W., S. B. M. i M. E. M. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] stycznia 2013 roku nr [...] w przedmiocie przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

Powyższe orzeczenie zostało wydane w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy.

Decyzją z dnia [...] marca 1978 roku nr [...] Naczelnik Dzielnicy K.-Ś. orzekł o przejęciu na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości objętej księgą wieczystą [...], obręb [...], oznaczonej l. kat. [...] oraz księgą wieczystą [...], obręb [...], oznaczonej jako l. kat. [...], położonej w K. przy ul. B. [...] i [...], stanowiącej współwłasność I. A., W. A., A. W., J. A., L. A., M. A. i S. A. Po rozpoznaniu wniosku G. A. o stwierdzenie nieważności tej decyzji, Minister Infrastruktury decyzją z dnia [...] sierpnia 2011 r., nr [...] stwierdził, że została wydana z naruszeniem prawa. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej decyzją z dnia [...] stycznia 2013 roku utrzymał powyższą decyzję w mocy.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na powyższą decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wniósł G. A. oraz kurator spadku nieobjętego po I. A., W. A., A. W., J. A., L. S. z d. A. i S. A.

Wnioskiem z dnia 11 sierpnia 2016 roku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sądowym zainicjowanym wspomnianą skargą w charakterze uczestnika na prawach strony zwróciła się M. J.-G. W uzasadnieniu podała, że na przedmiotowej nieruchomości obecnie znajdują się budynki mieszkaniowe (ul. B. [...] oraz [...]). Wskazała, że nabycie tej nieruchomości przez Skarb Państwa na podstawie kwestionowanej decyzji z dnia [...] marca 1978 r. stanowi między innymi podstawę przysługiwania jej tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. B. [...]. Wnioskodawczyni wyjaśniła, że zamieszkuje w tym lokalu od 7 lutego 1996 r., co potwierdza umowa najmu. Ponadto podniosła, że podejmowała próby przekształcenia przysługującego jej prawa najmu lokalu w odrębną własność. Wnioskodawczyni wskazała, że w tym celu zwróciła się do Miasta K. o wyrażenie zgody na sprzedaż lokalu. Wniosek ten został zaakceptowany i w dniu 23 grudnia 1998 r. strony ustaliły warunki, na jakich nastąpi przeniesienie prawa własności. Doprowadziło to w ocenie M. J.-G. do sytuacji, w której ukształtowane zostały wszystkie elementy stosunku prawnego umożliwiające dokonanie zakupu lokalu od Gminy Miejskiej K. Niezrealizowany został jedynie ostatni etap procedury - zawarcie umowy notarialnej przenoszącej własność - a to ze względu na wstrzymanie w 1999 r. sprzedaży mieszkań przez Gminę do czasu załatwienia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji z [...] marca 1978 r. Wnioskodawczyni podała, że z uwagi na brak zakończenia tego postępowania nie może dokończyć procedury wykupu zamieszkiwanego lokalu. Z tego też względu wywiodła, że posiada legitymację do udziału w postępowaniu w przedmiotowej sprawie. Swój interes prawny wnioskodawczyni upatruje w treści przepisów prawa cywilnego materialnego regulujących uprawnienia najemcy lokalu - art. 659 § 1 w zw. z art. 680 k.c., jak również przepisów regulujących procedurę wykupu nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego przez jego najemcę zawartych w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami - Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm., dalej: u.g.n. (art. 34 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 34 ust. 3 u.g.n.) oraz w przepisach uchwały nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców (dalej: uchwała Rady Miasta Krakowa).

Strona 1/4