Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi B. W., E. M., W. L., M. B., I. L.-P. na przewlekłość postępowania administracyjnego Starosty Powiatu Wrocławskiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Roman Ciąglewicz /spr./ po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Starosty Powiatu Wrocławskiego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 sierpnia 2016 r., sygn. akt II SAB/Wr 7/16 o odrzuceniu skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2016 r. sygn. akt II SAB/Wr 7/16 w sprawie ze skargi B. W., E. M., W. L., M. B., I. L.-P. na przewlekłość postępowania administracyjnego Starosty Powiatu Wrocławskiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu do ponownego rozpoznania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Starosta
Uzasadnienie strona 1/2

Postanowieniem z dnia 16 sierpnia 2016 r., sygn. akt II SAB/Wr 7/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odrzucił skargę kasacyjną Starosty Powiatu Wrocławskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2016 r., sygn. akt II SAB/Wr 7/16, w sprawie ze skargi B. W., E. M., W. L., M. B., I. L.-P. na przewlekłość postępowania administracyjnego Starosty Powiatu Wrocławskiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości oraz w punkcie drugim orzekł o zwrocie Staroście Powiatu Wrocławskiego uiszczonego wpisu sądowego od skargi.

Sąd przytoczył treść art. 176 § 2, art. 177a oraz art. 178 P.p.s.a. i wskazał, że zarządzeniem z dnia 13 lipca 2016 r. wezwano pełnomocnika organu do usunięcia braków formalnych skargi kasacyjnej przez nadesłanie wniosku o rozpoznanie skargi kasacyjnej na rozprawie albo oświadczenia o zrzeczeniu się rozprawy, o których mowa w art. 176 § 2 P.p.s.a., wraz z jego 1 odpisem - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej (art. 178 P.p.s.a.).

Wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi kasacyjnej zostało doręczone pełnomocnikowi w dniu 25 lipca 2016 r. Pismem z dnia 29 lipca 2016 r. nadanym w urzędzie pocztowym w dniu 1 sierpnia 2016 r. pełnomocnik wniósł o rozpoznanie sprawy na rozprawie, nie przesyłając odpisu wniosku. Stąd w ocenie Sądu należało skargę kasacyjną odrzucić po myśli art. 178 w związku z art. 177a i art. 176 § 2 P.p.s.a.

Sąd zwrócił uwagę, że do pisma z dnia 29 lipca 2016 r. pełnomocnik dołączył trzy potwierdzenia nadania przesyłek zaadresowanych do K. J., S. P. i M. Ś.. Nawet jeśli by przyjąć, że przesyłka adresowana do K. J. stanowi brakujący odpis oświadczenia, to istotne jest, że zgodnie z art. 66 § 1 P.p.s.a. w toku sprawy adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi i rzecznicy patentowi doręczają sobie nawzajem pisma bezpośrednio za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty lub przesyłką poleconą. W treści pisma procesowego wniesionego do sądu zamieszcza się oświadczenie o doręczeniu odpisu pisma drugiej stronie albo o jego nadaniu przesyłką poleconą. Pisma niezawierające powyższego oświadczenia podlegają zwrotowi bez wzywania do usunięcia tego braku.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł Starosta Powiatu Wrocławskiego reprezentowany przez adwokata. Postanowienie zaskarżył w całości i zarzucił:

1) naruszenie przepisów postępowania, mające istotny wpływ na treść zaskarżonego postanowienia a to:

- art. 178 P.p.s.a poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, będące konsekwencją przyjęcia błędnego stanowiska, zgodnie z którym strona nie uzupełniła braku formalnego skargi kasacyjnej poprzez nie dołączenie 1 odpisu pisma zgodnie z pkt a) zarządzenia Sądu z dnia 19 lipca 2016 r.;

- art. 47 P.p.s.a w zw. z art. 66 P.p.s.a poprzez ich niezastosowanie oraz przyjęcie stanowiska, iż zachodzi konieczność przedłożenia dodatkowego odpisu pisma strony z dnia 29 lipca 2016 r., w sytuacji gdy w/w pismo zostało przesłane bezpośrednio na adres pełnomocników wszystkich skarżących;

2) naruszenie przepisów prawa materialnego a to:

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Starosta