Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zwrotu pism dotyczących finansowania indywidualnych projektów inwestycyjnych
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jan Paweł Tarno po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Z. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 stycznia 2008 r., sygn. akt IV SA/Wa 1641/05 odrzucające zażalenie Z. W. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2007 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia z dnia 8 lipca 2007 r. na postanowienie Sądu z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie ze skargi Z. W. na postanowienie Ministra Infrastruktury z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zwrotu pism dotyczących finansowania indywidualnych projektów inwestycyjnych postanawia oddalić zażalenie NSA/post. 1 - postanowienie ,,ogólne"

Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 3 stycznia 2008 r., sygn. akt IV SA/Wa 1641/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił zażalenie Z. W. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2007 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia z dnia 8 lipca 2007 r. na postanowienie Sądu z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie ze skargi Z. W. na postanowienie Ministra Infrastruktury z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zwrotu pism dotyczących finansowania indywidualnych projektów inwestycyjnych. W uzasadnieniu podano, że pismem z dnia 30 sierpnia 2007 r. skarżący wniósł zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2007 r. o wezwaniu skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia z dnia 8 lipca 2007 r. na postanowienie Sądu z dnia 20 czerwca 2007 r. odrzucające zażalenie na postanowienie z dnia 18 maja 2007 r. o odrzuceniu zażalenia z dnia 13 kwietnia 2007 r. na postanowienie z dnia 13 kwietnia 2007 r. odrzucające skargę kasacyjną od wyroku WSA w Warszawie z dnia 28 listopada 2005 r., oddalającego skargę na postanowienie Ministra infrastruktury z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zwrotu pism dotyczących finansowania indywidualnych projektów inwestycyjnych. Postanowieniem z dnia 4 października 2007 r., sygn. akt I OZ 719/07 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił przedmiotowe zażalenie. Sąd I instancji podał dalej, że wobec powyższego w dniu 15 listopada 2007 r. wezwano skarżącego do wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 7 sierpnia 2007 r. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie z dnia 20 sierpnia 2007 r. W związku z tym, że zarządzenie z dnia 7 sierpnia 2007 r. było już prawomocne to skarżącemu nie przysługiwał żaden środek odwoławczy od wezwania do jego wykonania.

Zażalenie na to postanowienie wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego Z. W., domagając się uchylenia, zmiany i stwierdzenia jego nieważności.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie ma usprawiedliwionych podstaw.

Zgodnie z art. 227 § 1 p.p.s.a. zażalenie przysługuje na zarządzenie przewodniczącego oraz postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego w przedmiocie kosztów sądowych, jeżeli strona nie składa środka odwoławczego co do istoty. Wskazać trzeba, iż wezwanie Przewodniczącego Wydziału z dnia 15 sierpnia 2007 r., wydane na podstawie art. 6 p.p.s.a., o doręczeniu skarżącemu pisma informującego, że ma obowiązek wynikający z zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 7 sierpnia 2007 r. wzywającego do uiszczenia wpisu sądowego nie miało charakteru zarządzenia przewodniczącego, o którym mowa w art. 227 § 1 p.p.s.a., a więc zarządzenia na które przysługuje zażalenie. Zarządzenie powyższe nastąpiło w celu wykonania postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 października 2007 r., w którym oddalono zażalenie Z. W. na pierwotne zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 7 sierpnia 2007 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu. W takiej sytuacji Sąd uznał za celowe poinformowanie skarżącego, która występowała w sprawie bez profesjonalnego pełnomocnika o obowiązku uiszczenia wpisu od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 czerwca 2007 r.

Zasadnie zatem w zaistniałej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał wniesione za niedopuszczalne i postanowił odrzucić na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny w oparciu o art. 184 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) postanowił zażalenie oddalić.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury