Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Rzeszowie , [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Banasiewicz po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia M. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2015 r., sygn. akt II SA/Rz 138/14 oddalające wniosek M. W. o wyłączenie sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie - Krystyny Józefczyk i Elżbiety Mazur - Selwy w sprawie ze skargi M. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie z dnia [...] listopada 2013r., [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości postanawia: oddalić zażalenie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6072 Scalenie oraz podział nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Wyłączenie sędziego
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/3

Na rozprawie w dniu 10 czerwca 2015 r. skarżąca M. W. zgłosiła wniosek o wyłączenie sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie - Krystyny Józefczyk i Elżbiety Mazur-Selwy - opierając żądanie na przepisie art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm. - dalej: "p.p.s.a"). W ocenie skarżącej istnieje okoliczność tego rodzaju, że może wywołać uzasadnioną obawę co do bezstronności tych sędziów podczas rozpoznawania niniejszej sprawy. Do takich zalicza sytuację, kiedy przed wydaniem orzeczenia sędzia z góry zajął określone stanowisko co do istoty sprawy, w szczególności gdy ujawnił je w wydanym wcześniej orzeczeniu. Taka sytuacja ma zachodzić w sprawach o sygn. II SA/Rz 138/14 i II SA/Rz 692/12 (dotyczącej skargi M. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie z dnia [...] marca 2012 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy D. z dnia [...] maja 2008 r. zatwierdzającej podział nieruchomości). Wnioskodawczyni wskazała, że w obu tych sprawach materiał dowodowy jest taki sam i obie sprawy wiążą się z zagadnieniem "wycofania" z obrotu prawnego decyzji Wójta Gminy D. z dnia [...] maja 2008 r. W sprawie o sygn. II SA/Rz 692/12 w składzie sędziowskim zasiadali sędziowie Krystyna Józefczyk oraz Elżbieta Mazur-Selwa, tak jak w niniejszej sprawie. Oświadczyła, że podczas tamtej rozprawy pozbawiono ją możności obrony swych praw, wydalono ją z sali, nie wyrażono zgody na nagrywanie przebiegu rozprawy, nie sprostowano na jej żądanie protokołu, nie rozpoznano też zgłoszonego przed rozprawą wniosku o wyłączenie ww. sędziów i nie uwzględniono wniosku o przyznanie prawa pomocy. Wymienieni sędziowie mieli w ocenie wnioskodawczyni wypowiedzieć się już co do tego samego materiału dowodowego, który będzie stanowił podstawę wyrokowania w niniejszej sprawie. Dodatkowo, sędzia Krystyna Józefczyk ma podlegać wyłączeniu od rozpoznania sprawy z mocy samego prawa, ponieważ brała udział w wydaniu wyroku w sprawie o sygn. II SAB/Rz 64/11 w sprawie ze skargi M. W. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie w przedmiocie rozpatrzenia jej odwołania od decyzji Wójta Gminy D. z dnia [...] maja 2008 r.

W związku z powyższym wnioskiem sędziowie: Krystyna Józefczyk i Elżbieta Mazur-Selwa złożyły do akt oświadczenia z wyjaśnieniem, że nie zachodzą wobec nich żadne z okoliczności wynikających z art. 18 i 19 p.p.s.a. mogące stanowić podstawę wyłączenia od rozpoznania sprawy o sygn. akt II SA/Rz 138/14.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie postanowieniem z dnia 22 czerwca 2015 r., sygn. akt II SA/Rz 138/14, oddalił wniosek M. W. o wyłączenie sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie - Krystyny Józefczyk i Elżbiety Mazur - Selwy.

Na wstępie Sąd zaznaczył, że rozpoznawany wniosek jest kolejnym wnioskiem o wyłączenie sędziów złożonym w toku niniejszej sprawy. Poprzedni wniosek dotyczący sędziów Elżbiety Mazur - Selwy, Małgorzaty Wolskiej i Stanisława Śliwy oddalony został postanowieniem z dnia 26 listopada 2014 r., zaś Naczelny Sad Administracyjny postanowieniem z dnia 4 lutego 2015 r., sygn. akt I OZ 69/15, oddalił zażalenie. Podkreślono, że część obecnie podnoszonej argumentacji, mającej świadczyć o zasadności wniosku, była już wcześniej rozważana.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6072 Scalenie oraz podział nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Wyłączenie sędziego
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze