Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w O. , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Monika Nowicka po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia F. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 28 lipca 2015 r., sygn. akt II SA/Ol 200/15 o oddaleniu wniosku o wyłączenie sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie K. M. i E. O. w sprawie ze skargi F. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...] grudnia 2014r., nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: oddalić zażalenie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Wyłączenie sędziego
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

F. K., w zainicjowanym wniesioną przez niego skargą na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...] grudnia 2014r., nr [...], postępowaniu, złożył w dniu 29 kwietnia 2015r. wniosek o wyłączenie od rozpoznania niniejszej sprawy sędziego E. O., wskazując, że z naruszeniem prawa pozbawiła go prawa uczestnictwa w posiedzeniu Sądu i składania wniosków dowodowych w sprawach o sygn. akt: II SA/Ol 199/15, II SA/Ol 203/15, II SA/Ol 204/15 i II SA/Ol 206/15. Skarżący wyraził wątpliwość co do bezstronności sędziego oraz obiektywnego, sprawiedliwego oraz transparentnego rozpoznania jego sprawy.

W dniu 7 maja 2015r. sędzia E. O. złożyła do akt pisemne wyjaśnienie, w którym - na zasadzie art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) dalej "p.p.s.a." - oświadczyła, że nie istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności w niniejszej sprawie. Wskazała również, że brak jest też powodów, wymienionych w art. 18 powołanej ustawy, które uzasadniałby jej wyłączenie z mocy prawa.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 20 maja 2015r., sygn. akt II SA/Ol 200/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie oddalił wniosek o wyłączenie powołanego sędziego od orzekania w niniejszej sprawie.

Wnioskiem z dnia 16 lipca 2015r. F. K. zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie o wyłączenie sędziów E. O. i K. M. od orzekania w niniejszej sprawie.

W uzasadnieniu wniosku wskazywał, że dotychczas nie zostało rozpoznane wniesione przez niego zażalenie na postanowienia Sądu Wojewódzkiego dotyczące wyłączenia sędziego E. O., o które wnosił pismem z dnia 29 kwietnia 2015 r. Odnośnie zaś wniosku o wyłączenie sędziego K. M., skarżący stwierdził, że wydała ona skandaliczne postanowienie z dnia 5 maja 2015r., sygn. akt II SA/Ol 202/15, które również zostało zaskarżone, a zażalenia jeszcze nie rozpoznano.

W dniu 20 lipca 2015 r. sędzia K. M. złożyła do akt pisemne wyjaśnienie, w którym - na zasadzie art. 19 p.p.s.a. - oświadczyła, że nie istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności w niniejszej sprawie. Wskazała również, że brak jest też powodów, wymienionych w art. 18 powołanej ustawy, które uzasadniałby jej wyłączenie z mocy prawa.

Oddalając ww. wniosek - na podstawie art. 22 § 1 i § 2 oraz art. 18 i 19 p.p.s.a. - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie uznał go za bezzasadny.

W uzasadnieniu swego orzeczenia Sąd Wojewódzki wskazywał, że w rozpoznawanej sprawie nie dopatrzył się wystąpienia okoliczności przemawiających za wyłączeniem któregokolwiek z ww. sędziów. Zaznaczył przy tym, iż - wbrew twierdzeniom skarżącego - wniosek o wyłączenie sędziego E. O. z dnia 29 kwietnia 2015 r. został już rozpoznany i oddalony prawomocnym postanowieniem z dnia 20 maja 2015r. Obecnie zaś skarżący powołał wyłącznie argumentację zaprezentowaną w poprzednim wniosku o wyłączenie tego sędziego. W kolejnym wniosku skarżący nie przytoczył zaś żadnej nowej okoliczności uzasadniającej jego uwzględnienie.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Wyłączenie sędziego
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze